วัตถุประสงค์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์มหาวิทยาลัยเกริก เริ่มจัดทำขึ้นมีครั้งแรก ปี พ.ศ.2525  โดยคณะผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

2.เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

3.เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยบรรณาธิการประกอบด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์มหาวิทยาลัยเกริก