ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 37 ฉบับที่ 1

วารสารร่มพฤกษ์ : ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562) การศึกษา กีฬาและสังคม : ยุคโลกไร้พรมแดน (Education Sports and Society : The World Without Borders)

บทบรรณาธิการ

บทที่ 1 : การวิ่งมาราธอนในไทย : เครือข่ายทางสังคมและความท้าทายในศตวรรษที่ 21 : MARATHON IN THAILAND : SOCIAL NETWORK ANDCHALLENGES IN 21st CENTURY
ผู้เขียน :ทรงศักดิ์ รักพ่วง : Songsak Rakpuang
คำสำคัญ : การวิ่งมาราธอน; 
เครือข่ายทางสังคม; 
ผลจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน
Keywords:Marathon; Social Network; Results from Social Network of Marathon Runners

บทที่ 2 :กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา ตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำอย่างคล่องแคล่ว : Private Secondary School Management Strategies According to the Concept of Developing  the Students’ Agile Leadership
ผู้เขียน :ปาฑ์  ไกรวิญญ์ : เพ็ญวรา ชูประวัติ และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ : Pah  Kraiwin : Penvara Xupravati  and Pruet Siribanpitak
คำสำคัญ :ภาวะผู้นำอย่างคล่องแคล่ว; กลยุทธ์การบริหารโรงเรียน; โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา
Keywords: Agile Leadership;  School  Management  Strategies;  Private Secondary School

บทที่ 3 :ปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร : EFFECTS OF PSYCHOSOCIAL FACTORS ON ROLE PERFORMANCE FOR SINGLE PARENT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA.
ผู้เขียน : อภินดา ชัยมานะเดช : Apinda Chaimanadech
คำสำคัญ :พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว; พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว; หย่าร้าง
Keywords:Role performance of single parent; Single parent; Divorce

บทที่ 4 :การต่อต้านคอร์รัปชั่นกับการทำงานความร่วมมือทางสังคมแบบหลายมิติ : Anti– corruption and Mmulti-level of Social Collaboration
ผู้เขียน :สุนทร คุณชัยมัง : Soontorn Koonchaimang
คำสำคัญ :ยุทธศาสตร์การจัดการที่เดินไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน;การทำงานสร้างความร่วมมือ;การเรียนรู้ทางสังคม
Keywords:Three Pronged Strategy; Collaboration; Social Learning

บทที่ 5 :การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (AQIs)เพื่อยกระดับคุณภาพการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีไทยสู่สากล : Development of Audit Quality Indicators to Enhance Audit Quality of Thai Audit Firm to Universal Standard
ผู้เขียน :วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ : Vansiri Prasoetthap
คำสำคัญ :คุณภาพการสอบบัญชี; ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี; มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ; การวัดผลแบบดุลยภาพ
Keywords: Audit Quality; Audit Quality Indicators; Quality Control Standards; Balanced Scorecards

บทที่ 6 :การปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : A Participatory Action Research (PAR) for the Distribution Channel Development of the Community Products Using the Internet Website System : A Case Study of the Community Products of Phranakhon Si Ayutthaya Province
ผู้เขียน :ชุติมา  นิ่มนวล : Chutima Nimnual
คำสำคัญ : ช่องทางการจัดจำหน่าย;ผลิตภัณฑ์ชุมชน; เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Keywords:Distribution Channels; Community Products; Internet

บทที่ 7 :การเปิดรับและทัศนคติของผู้รับสาร : กรณีศึกษาเนื้อหาทางด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทนในนิยายแชตแอปพลิเคชันจอยลดา (Joylada) : Exposure and Reader Attitude : The Case Study of Content of Sexual, Language, Violence and Representative on Chat Fiction of Joylada
ผู้เขียน : อุษา วรทุน และ พรพรรณ ประจักษ์เนตร : Usa  Woratun and Pornpun Prajaknate
คำสำคัญ :ความรุนแรง;วิเคราะห์เนื้อหา;นิยายแชตจอยลดา
Keywords:Sexuality; Language; Violence; Representation; Chat Fictions

บทที่ 8 :ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ : Strategic Engagement of  stakeholders in Brand Building Competitive Advantage of the Office of  Vocational Education Commission
ผู้เขียน :กชพร  สดเมือง : Kotchaphorn  Sodmueang 
คำสำคัญ :การสร้างแบรนด์; การมีส่วนร่วม; สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Keywords:Corporate Branding; Participation; Vocational Education Commission
บทที่ 9กีฬากับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียน : Sports and Moral Ethical Development for Students
ผู้เขียนสิทธิพงษ์ ปานนาค : Sittipong Pannak
คำสำคัญ กีฬา;คุณธรรมจริยธรรม; คุณลักษณะอันพึงประสงค์
KeywordsSport; Morality and Ethics; Desirable Characteristics
บทที่ 10มิติหญิงชายในแบบเรียนของไทย : การวิเคราะห์เนื้อหา : Gender in Thai Textbooks :  A Content Analysis
ผู้เขียนตรีวิทย์  อัศวศิริศิลป์: Dhriwit Assawasirisilp
คำสำคัญมิติหญิงชาย; แบบเรียนของไทย; การเหมารวมทางเพศ; การวิเคราะห์เนื้อหา
Keywords Gender Equality; Thai Textbooks; Gender Stereotype; Content Analysis
การจัดการความคาดหวัง : เครื่องมือสร้างคุณภาพในองค์กรบริการ : Expectation Management : the Tool for Quality Creation in Service Organization
ผู้เขียนสฤษดิ์ ศรีโยธิน : Sarid  Sriyothin
คำสำคัญการจัดการความคาดหวัง; การจัดการคุณภาพการบริการ; การวัดคุณภาพการบริการ
KeywordsExpectation Management; Quality Service Management; SERVQUAL Model
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต : The Characteristics of the Instructor based on the Opinion of Undergraduate Students in Phuket
ผู้เขียนสุชาดา  สุดจิตร : Suchada Sudjit
คำสำคัญคุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน; นักศึกษาระดับปริญญาตรี; จังหวัดภูเก็ต
KeywordsCharacteristics of the Instructor; Undergraduate Students; Phuket Province

ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก