ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 36 ฉบับที่ 2

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) มนุษย์ องค์กร และการจัดการ (Human Organizational and Management)

บทบรรณาธิการ

บทที่ 1 :การจัดการทรัพยากรร่วม : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ Common-pool Resource Management:Theoretical Approach and Application
ผู้เขียน :สุจิตรา สามัคคีธรรม สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และ สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ : Sujitra Samukkethum Somsak Samukkethum and Suvimon Chaiphanphong
คำสำคัญ :การจัดการทรัพยากรร่วม ,Elinor Ostrom, สิทธิชุมชน
Keywords:common-pool resource management; Elinor Ostrom; community rights
บทที่ 2 :การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์วิชาชีพครูของครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร A Study of Causal Relationship of Factors Affecting Teaching Profession Identity of Teacher Assistant under the Bangkok Metropolitan Administration
ผู้เขียน :ชนชม ดิตถ์โภคินสกุล และ วิไลลักษณ์ ลังกา : Chonchom Ditphokinsakul and Wilailak Langka
คำสำคัญ :อัตลักษณ์วิชาชีพครู ; ครูผู้ช่วย
Keywords:teaching profession identity; teacher assistant; Structural Equation Modeling Analysis
บทที่ 3 :การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) Construction of a Mathematics Process Skills Test for Prathom Suksa 6 Students by Application of Generalizability Theory
ผู้เขียน :ศิริขวัญ ใสแสง เรืองเดช ศิริกิจ และ อรอุมา เจริญสุข : Sirikwan Saisaeng Ruangdech Sirikit and Orn-uma Charoensuk
คำสำคัญ :การสร้างแบบวัด; แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์; ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
Keywords:test construction; mathematical process; Generalizability Theory
บทที่ 4 :การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบสตอรี่ไลน์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 The Animation Development to Engage Ethics of Grade 6 Students Using Process of Storyline Technique
ผู้เขียน :ธนีวรากานต์ ณัฏฐ์ชนะกุณ และ เนติรัฐ วีระนาคินทร์ : Thaneevarakarn Natchanakun and Natirath Weeranakin
คำสำคัญ :แอนิเมชัน 2 มิติ ; คุณธรรมจริยธรรม ; ศีล 5
Keywords:two-dimensional animation; ethics and morality; the Five Precepts
บทที่ 5 :โมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน The Causal Model of Organizational Commitment of Officers in the Department of Skill Development
ผู้เขียน :ประภาพร ชุลีลัง : Prapaporn Chulilung
คำสำคัญ :ความผูกพันต่อองค์การ ; โมเดลเชิงสาเหตุ ; กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Keywords:organizational commitment; Causal Model; Department of Skill Development (DSD)
บทที่ 6 :ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ Compensation Factors Affecting to Employee Performance : Case Study of Car Parts Manufacturing Company in Samut Prakan province
ผู้เขียน :รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ : Rungarun Khasasin
คำสำคัญ :ค่าตอบแทนทางการเงิน; ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน; ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
Keywords:financial compensation; non-financial compensation; performance
บทที่ 7 :การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ Legal Reforms on Public Contracts in Turnkey Project
ผู้เขียน :อมรรัตน์ กุลสุจริต และ พัชรวรรณ นุชประยูร : Amornrat Kulsudjarit and Bajrawan Nuchprayool
คำสำคัญ :การปฏิรูปกฎหมาย; สัญญาของรัฐ; สัญญาทางปกครอง; สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ; การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
Keywords:Legal Reform; Public Contract; Administrative Contract; Turnkey Contract; Anti-Corruption
บทที่ 8 :การเลือกตั้งท้องถิ่น : ข้อจำกัดของกระบวนการประชาธิปไตย Local Elections: Limitation of Processes Democracy
ผู้เขียน :สุพัฒน์จิตร ลาดบัวขาว : Supatjit Ladbuakhao
คำสำคัญ :การเลือกตั้งท้องถิ่น; ข้อจำกัด; กระบวนการประชาธิปไตย
Keywords:local elections; limitation; Democracy Process
บทที่ 9 :การต่อรองความหมายและการบริโภคสัญญะปีชงในสังคมไทย Negotiation of meaning and sign consumption of misfortune year in Thai society
ผู้เขียน :เหมือนฝัน คงสมแสวง : Muanfun Kongsomsawaeng
คำสำคัญ :การต่อรองความหมาย; การบริโภคสัญญะ; ปีชง
Keywords:negotiation of meaning; sign consumption; misfortune year

ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก