ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 37 ฉบับที่ 2

วารสารร่มพฤกษ์ : ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562) คือความหลากหลายในองค์ความรู้? (Diverse Fields of Knowledge?)


บทบรรณาธิการ

บทที่ 1 : แนวทางการจัดการฟาร์มคาเฟ่ ตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : The Approach of Farm Cafe ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของผู้บริหารงานตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Factors Affecting Fraud Risk Management of Chief Executives of Internal Audit Firms Listed on the Stock Exchange of ThailandManagement followed the New theory of agriculture of the Farm Café entrepreneurs in Phra Nakhon Si Ayutthaya province
ผู้เขียน :ธนัยนันท์ ภัทรวิริยโภคิน และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ Thanainan Phatraviriyahphokin and Kanoksak Sukkawattanasinit
คำสำคัญ : ตรวจสอบภายใน; การบริหารความเสี่ยง; การทุจริต
Keywords:Internal Audit; Risk Management; Fraud

บทที่ 2 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : ศึกษากรณีพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย : Factors Influencing Organizational Citizenship Behavior : A Case Study of Commercial Bank Employees in Thailand
ผู้เขียน :ชเนตตี พิพัฒนางกูร ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ อภิชา บุญภัทรกานต์ และ บุญชอบ พุ่มไพจิตร Chanettee Piphatanangkun Piyachart Jarutirasarn Apicha Boonpattarakan and Boonchop Poompaichit
คำสำคัญ :พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; ธนาคารพาณิชย์
Keywords: Organizational Citizenship Behavior; Commercial Bank

บทที่ 3 :ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจสืบทอดธุรกิจครอบครัวของกลุ่มทายาทธุรกิจเจนเนอเรชั่นวาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Factors Related to the Willingness to Inherit the Family Business of the Generation Y Business Successor Group Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
ผู้เขียน :ญาณิศา เผื่อนเพาะ และ ประสพชัย พสุนนท์ : Yanisa Phuanpoh and Prasopchai Pasunon
คำสำคัญ :ธุรกิจครอบครัว; ทายาทธุรกิจ; เจนเนอเรชั่นวาย  
Keywords:Family Business; Successor; Generation Y

บทที่ 4 :คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบาบ๋าและผ้าปาเต๊ะของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต : Brand Equity Affecting the Purchasing Loyalty of Baba Clothing and Batik Sarong of Phuket Tourist Community Enterprise
ผู้เขียน :ดรุณี มูเก็ม : Darunee Mukem
คำสำคัญ :ตราสินค้า D’s corner; คุณค่าตราสินค้า; ความภักดีต่อตราสินค้า
Keywords:Brand D’ s corner; Brand equity; Brand loyalty

บทที่ 5 :การจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) กับการปรับตัวทางการศึกษาของประเทศไทย New World Order and Educational Adaptation in ThaiLand
ผู้เขียน :เพ็ญประภา ภัทรานุกรม : Phenprapha Pattaranukrom 
คำสำคัญ :ระเบียบโลกใหม่; การปรับตัวทางการศึกษาของประเทศไทย
Keywords:New World Order; Educational Adaptation in Thailand

บทที่ 6 :สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : ทางเลือกในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาไทย : Age-Friendly Higher Education Institutions : Thai Higher Education Institutions’ Alternative to Adapt for Survival
ผู้เขียน :อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ : Apipa Prachyapruit
คำสำคัญ :สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ; ปัจจัยที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคสำหรับนักศึกษา ผู้ใหญ่และ สูงอายุ; สังคมผู้สูงอายุ
Keywords:Age-Friendly Higher Education Institution; Enablers and Barriers For Adult And Elderly Students; Aging Society

บทที่ 7 :การศึกษาความสามารถด้านการประกอบอาหารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนปัญญาวุฒิกรโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  A Cookery Study of Students with Intellectual Disabilities at Panyawuthikorn School Using Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain
ผู้เขียน : กาญจนา เดชภิญญา และ วีณัฐ สกุลหอม : Kanchana Detpinya and Veenust Sakoonhom
คำสำคัญ :เด็กบกพร่องทางสติปัญญา; ทักษะปฏิบัติของเดวีส์; การประกอบอาหาร
Keywords:Students with Intellectual Disabilities; Davies’ Performance Skill; Cooking Skill Abilities.

บทที่ 8 :การวิเคราะห์เปรียบเทียบวากยสัมพันธ์ประโยคเปรียบเทียบที่ใช้บุพบท “比” ในภาษาจีน และ “กว่า” ในภาษาไทย The Syntactic Analysis and Comparison of Comparative Sentences Using Prepositions “bi” in Chinese and “Kwa” in Thai
ผู้เขียน :ตรีศูล เกษร ศุภกร ทาพิมพ์ และ อนงครัตน์ บังศรี Threesoon Kesorn Suphakorn Tapim and Anongkarat Bangsri 
คำสำคัญ :ภาษาจีน; ภาษาไทย; ประโยคเปรียบเทียบ
Keywords:Kwa; (bi); Chinese Language; Thai Language; Comparative Sentence
บทที่ 9อำนาจและความรู้กับสิทธิในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต Power and Knowledge with the Right to Refuse Treatment at the Terminal Stage of Lifes
ผู้เขียนร่มธง สินธุประสิทธิ์ และ อภิรัตน์ กังสดารพร : Romthong Sinthuprasit and Apirat Kangsadanporn
คำสำคัญ อำนาจและความรู้; การปฏิเสธการรักษา; วาระสุดท้ายของชีวิต
KeywordsPower and Knowledge; Refuse Treatment; Terminal Stage of Life
บทที่ 10ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้สื่อข่าวบันเทิงโทรทัศน์ไทย The Indicators of Thai Television Entertainment Reporter Professionalism
ผู้เขียนจรัสมงกุฎ พัฒนพัชร : Jaratmongkut Pattanapatch
คำสำคัญดัชนีชี้วัด; ความเป็นวิชาชีพ; ผู้สื่อข่าวบันเทิงโทรทัศน์; เทคนิคเดลฟาย
KeywordsIndicators; Professionalism; Thai Television Entertainment Reporter; Delphi Technique
บทที่ 11ปัจจัยการลงทุนโดยตรงในพม่าของบริษัทไทยในตลาดหลักทรัพย์  The Determinants of Thai Listed Firms’ Foreign Direct Investment in Myanmar
ผู้เขียนเชนินทร์ เชน : Chenin Chen
คำสำคัญปัจจัยการลงทุน; บริษัทไทยในตลาดหลักทรัพย์; ประเทศพม่า
KeywordsDeterminants; Investment; Thai listed Firms’; Myanmar
บทที่12การจัดการองค์กรในช่วงวิกฤตทางการเมือง : ศึกษากรณีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  Organization Management in Time of Political Crisis : A Case Study of National Blood Centre of Thailand
ผู้เขียนเบญจมาภรณ์ ธนโกเศศ : Benjamaporn Dhanakoses
คำสำคัญการจัดการภาวะวิกฤต; การจัดการองค์การ; วิกฤตการเมืองไทย
KeywordsChaos Management; Organization Management; Political Crisis in Thailand

ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก