ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 36 ฉบับที่ 3

วารสารร่มพฤกษ์ : ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) ชุมชนยั่งยืน : Sustainable Community

บทบรรณาธิการ

บทที่ 1 : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตสายไหม : A Model for the Agro-tourism by the Community Participation of Sai-Mai District Common-pool Resource Management:Theoretical Approach and Application 
ผู้เขียน :วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ : Wilailak Ratanapeantamma
คำสำคัญ :รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร; การมีส่วนร่วมของชุมชน
Keywords:Model for the Agro-tourism; Community Participation
บทที่ 2 :การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลท่าแค จังหวัดลพบุรี : Community Participation in the Development of the Elderly Quality of Life of Thakhae Sub-District Lopburi Province
ผู้เขียน :อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ : Orapin Piyasakulkiat
คำสำคัญ :กระบวนการมีส่วนร่วม; แนวทางการมีส่วน; การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
Keywords:Participation Procedures; Guidelines for Participation; Improving the Quality of Life for the Elderly
บทที่ 3 : การพัฒนาสวนเกษตรชุมชนเมือง กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษา ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร : Urban Agriculture Garden Development and the Community Empowerment :  A Case Study of Poonsap Community, Saimai District, Bangkok  
ผู้เขียน :พัสรินณ์ พันธุ์แน่น : Pasrin Phannan
คำสำคัญ :สวนเกษตรชุมชนเมือง; ชุมชนเข้มแข็ง 
Keywords:Urban Agriculture Garden; Community Empowerment
บทที่ 4 :การเมืองภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบ่อบัว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา : Civil Politics for the Resolution of Overlapping Area :  A Case Study of Bo Bua Market Community of Muang District in Chachoengsao Province
ผู้เขียน :กฤศ์ติญญาดา ผาสุข และ สุวิชา เป้าอารีย์ : Kristinyada Phasuk and Suvicha Pouaree
คำสำคัญ :การเมืองภาคประชาชน; พื้นที่ทับซ้อน; การเคลื่อนไหวทางสังคม; ชุมชนตลาดบ่อบัว
Keywords:Civil Politics; Overlapping Area; Social Movement Bo Bua Market Community; Muang District; Chachoengsao Province
บทที่ 5 :การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : ศึกษากรณีเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว : Community Based Management of Flood Disaster : A Case Study of Bang Bua Canal Environmental Development Network
ผู้เขียน :ธันฐกรณ์  รื่นกฤษ์รักษ์ และ เพ็ญประภา ภัทรานุกรม :  Thanthakon Ruenkitrak and Phenprapha Pattaranukrom
คำสำคัญ :การจัดการภัยพิบัติ; ชุมชนเป็นฐาน; เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว
Keywords:Disaster Management; Community Based; Bang Bua Canal Environmental Development Network
บทที่ 6 :ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่าง การแบ่งปันความรู้ บรรยากาศองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ : The Relationships and the Influences among Knowledge Sharing, Organizational Climate, Learning Organization and Creative thinking of the teachers of the Office of the Basic Education Commission (OBEC), Ministry of Education
ผู้เขียน : รุ่งรดิศ  คงยั่งยืน และ สมนึก  เพชรช่วย : Rungradit Kongyoungyune and Somnuk Petchouy
คำสำคัญ :การแบ่งปันความรู้; บรรยากาศองค์การ; องค์การแห่งการเรียนรู้; ความคิดสร้างสรรค์
Keywords:Knowledge Sharing; Organizational Climate; Learning Organization; Creative thinking
บทที่ 7 :การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาตามแนวคิดการเสริมสร้างค่านิยมในการทำงาน : A Development of Vocational School Management Strategies according to the Concept of Enhancing Work Values 
ผู้เขียน :เกริกก้อง  มังคละพฤกษ์ และ พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ : Krirkkong Mangalabruks and  Pruet Siribanpitak
คำสำคัญ :กลยุทธ์; การบริหาร; อาชีวศึกษา; ค่านิยมในการทำงาน
Keywords:Strategies; Management;  Vocational school;  Work Values
บทที่ 8 :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว : Local Administrative Organization and Legal Measures for Tourism Promotion
ผู้เขียน :ณัชญากัญจน์   รัตนวรกานต์ : Nashayagal Rattanavorragant
คำสำคัญ :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/การท่องเที่ยว; มาตรการทางกฎหมาย
Keywords:Local Administrative; Tourism/Legal Measures
บทที่ 9 : ผลกระทบการรับรู้คุณภาพของลูกค้าต่อความภักดีของลูกค้าโรงแรม 4 และ 5 ดาว : The Effects of Customer Perceived Quality on Customer Loyalty Four and five Star Hotel
ผู้เขียน :นัทธีรา  พุมมาพันธุ์ : Natteera Pummapanth
คำสำคัญ :การรับรู้คุณภาพของลูกค้า; ความภักดีของลูกค้า
Keywords:Perceived Quality; Customer Loyalty 
บทที่ 10 :การศึกษาสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : The Study of Sport Tourism Management Status
ผู้เขียน :ปรางทิพย์ ยุวานนท์ : Prangtip Yuvanont
คำสำคัญ :การจัดการ; การท่องเที่ยว; การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
Keywords:Management; Tourism; Sport Tourism

ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก