ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 36 ฉบับที่ 1

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) การบริหารจัดการองค์กรขนาดย่อม : Small Business Management

บทบรรณาธิการ

บทที่ 1 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำกับดูแลกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลการดำเนินงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารในประเทศไทย Factors Influencing Corporate Governance of SMEs and Performance for Food Processing Industry in Thailand
ผู้เขียน :ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ อภิชา บุญภัทรกานต์ บุญชอบ พุ่มไพจิตร  :  Dawprasug Thongglin  Piyachart  Jarutirasarn  Apicha Boonpattarakan  and Boonchop Poompaichit
คำสำคัญ :การกำกับดูแลกิจการ; ผลการดำเนินงาน; อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
Keywords: Corporate Governance; Performance; Food Processing Industry
บทที่ 2 :เรื่องราวในโฆษณามีการบอกเล่าอย่างไร? กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย How is Advertisement’s Story Told?  A Comparative Case Study of Lao PDR, Myanmar and Thailand
ผู้เขียน :ดนัย วังเย็น และ ปฐมา สตะเวทิน : Danai Wangyen and Patama Satawedin
คำสำคัญ :การโฆษณา; การเล่าเรื่อง; พฤติกรรมผู้บริโภค; อาเซียน
Keywords:Advertising; Storytelling; Consumer Behavior; ASEAN 
บทที่ 3 : มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  การช่วยเหลือของรัฐบาล และมาตรการป้องกัน ทางการค้า : ศึกษาว่ามาตรการใดเป็นมาตรการที่เหมาะสมขององค์การการค้าโลก Anti-dumping, Subsidies, and Safeguards : Which is the best measure for WTO members?
ผู้เขียน :พัชมณ งามลำยวง และ กอปรเกียรติ  ปิยสิรานนท์ : Phatchamon  Ngamlamyuang and Korbkiat  Piyasirananda
คำสำคัญ :มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด; การช่วยเหลือของรัฐบาล; มาตรการป้องกันทางการค้า
Keywords:Anti-dumping; Subsidies; Safeguards
บทที่ 4 :ภาวะผู้นำขององค์การสมัยใหม่ Leadership of Modern Organization
ผู้เขียน :ปิยะพงษ์ ทองดี : Piyaphong  Thongdi
คำสำคัญ :ภาวะผู้นำ; ภาวะผู้นำขององค์การสมัยใหม่; ประสิทธิผลองค์การ
Keywords:Leadership;  Leadership of  Modern Organization;  organizational effectiveness
บทที่ 5 :การวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนด้วยการใช้เหมืองข้อมูล An Analysis and Model Building of the Relationship between Social Quality and Happiness of Population by Using Data Mining
ผู้เขียน :ธนวรรณ วิสุทธิรัตน์ และ สุรสิทธิ์ วชิรขจร : Thanawan Visutthirat  and Surasit  Vajirakachorn
คำสำคัญ :คุณภาพสังคม; ความสุข; เหมืองข้อมูล
Keywords:Social Quality ; Happiness ; Data Mining
บทที่ 6 :การเจริญสติสัมโพชฌงค์ : การสื่อสารภายในบุคคลกับการรักษาใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากตราบาป Bojjhanga Mindfulness : an intrapersonal – communication of HIV/AIDS Infected Individuals Spiritual Therapy to “Stigmatise” Discourse
ผู้เขียน : บวรสรรค์ เจี่ยดำรง : Bavonsan Chiadamrong
คำสำคัญ :การเจริญสติสัมโพชฌงค์; วาทกรรมตราบาป; ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
Keywords:Bojjhanga Mindfulness; “Stigmatise” Discourse; HIV/AIDS Infected Individuals
บทที่ 7 :แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมสื่อมวลชนไทยเชิงพุทธบูรณาการ The Way to Promote Ethics for Thai Media Using Buddhist Integration
ผู้เขียน :นงค์นาถ ห่านวิไล : Nongnat   Hanwilai
คำสำคัญ :สื่อมวลชนไทย; การเสริมสร้าง; จริยธรรม; พุทธบูรณาการ
Keywords:Thai Mass Media; Promotion; Media Ethics; Buddhist Concepts; Buddhist Integration
บทที่ 8 :การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานโรงสีข้าวอินทรีย์ขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน Supply Chain Analysis of Small Organic Rice Mills in Chiang Mai Province  Using Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model
ผู้เขียน :ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ และ ชัยวัฒน์ ใบไม้ : Sirirat Trongwattanawuth Piyawan Siriprasertsin and Chaiwat Baimai
คำสำคัญ :การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน; โรงสีข้าวอินทรีย์; ตัวแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน
Keywords:Supply Chain Analysis; Organic Rice Mills; Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model
บทที่ 9 : การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน Public Participation in Community Economic Management
ผู้เขียน :ประคอง สุคนธจิตต์ สุนันทา งามเดโช และ ดาวพันธ์ เฉลยพงษ์  : Prakong Sukhonthajit Sunanta Ngamdecho and Daopun Chaleoypong
คำสำคัญ :การมีส่วนร่วม ; การบริหารจัดการ; เศรษฐกิจชุมชน
Keywords:Participation; Community Economic Management

ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก