ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 38 ฉบับที่ 1

วารสารร่มพฤกษ์ : ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563) ธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคม (Business for Social Development)


บทบรรณาธิการ

บทที่ 1 : แนวทางการจัดการฟาร์มคาเฟ่ ตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : The Approach of Farm Cafe Management followed the New theory of agriculture of the Farm Café entrepreneurs in Phra Nakhon Si Ayutthaya province
ผู้เขียน :ญาณิศา  เผื่อนเพาะ และ สันติธร ภูริภักดี :  Yanisa  Phuanpoh and Santidhorn  Pooripakdee
คำสำคัญ : แนวทางการจัดการ; ฟาร์มคาเฟ่; เกษตรทฤษฎีใหม่; ผู้ประกอบการฟาร์มคาเฟ่
Keywords:The Approach of Management; Farm Café; New Theory of Agriculture;The Farm
   Café Entrepreneurs

บทที่ 2 : แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ“ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น” ประเทศไทย : Guidelines for Developing Communication Strategy of Public Relations by Using Social Media of Community Markets for Local Businesses Thailand
ผู้เขียน :เพียงกมล  เกิดสมศรี และ ปรีชา พันธุ์แน่น : Piengkamol Kerdsomsri and Preecha Phannan
คำสำคัญ :กลยุทธ์การสื่อสารการประชาสัมพันธ์; สื่อสังคมออนไลน์; ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
ประเทศไทย
Keywords:Communication Strategy for Public Relations; Social Media; Community Markets 
   for Local Business in Thailand.

บทที่ 3 :สภาพการณ์และแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านคลองเป้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : Conditions And Guidelineds For Community Based Tourism Development A Case Study Of Ban Khlong Peng Moo 2 Bang Nang Li  Subdistict  Amphawa District Samut Songkhram Province
ผู้เขียน :อัจฉรีย์ มานะกิจ และ พิทักษ์  ศิริวงศ์ : Atcharee Manakij and Phitak Siriwong
คำสำคัญ :สภาพการณ์; แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  
Keywords:Conditions; Guideline for community Based Tourism Development

บทที่ 4 :การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : Systems and Mechanisms Development to drive Community Based Research (CBR) in Bangkok
ผู้เขียน :ปรีชา ปิยจันทร์ เพ็ญประภา ภัทรานุกรม สุจิตรา สามัคคีธรรม และ หฤทัย กมลศิริสกุล 
     Preecha Piyachan Phenprapha Pattaranukrom Sujitra Samukkethu and 
     Harutai Kamolsirisakul
คำสำคัญ :การพัฒนา; ระบบและกลไก; งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
Keywords:The Development; Systems and Mechanisms; Community – Based Research

บทที่ 5 :การวิเคราะห์วาทกรรม : การดำรงอัตลักษณ์คริสตชนของกลุ่มคาทอลิกบางนกแขวกอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม : Discourse Analysis : Christian Identity Preservation of Bang Nok Khwaek Catholics District Bang Khonthi Samut Songkhram Province
ผู้เขียน :พิชญาพร พีรพันธุ์ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ : Pichayaporn Peerapan and  Phitak Siriwong
คำสำคัญ :การวิเคราะห์วาทกรรม; อัตลักษณ์คริสตชน; กลุ่มคาทอลิกบางนกแขวก
Keywords:Discourse Analysis; Christian Identity; Bang Nok Khwaek Catholics

บทที่ 6 :Behavior of Generation Y towards Workplace Fun in Multinational Company in Thailand :พฤติกรรมของคนรุ่น Y ต่อความสนุกในสถานที่ทำงานของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
ผู้เขียน :Chenin Chen : เชนินทร์ เชน
คำสำคัญ :พฤติกรรม; ความสนุกในที่ทำงาน; บริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
Keywords:Behavior;  Workplace Fun;  Multinational Company in Thailand

บทที่ 7 :Factors Affecting the Decision-Making of the Chinese Students to Study in Higher Education Institutions in Thailand : การสำรวจปัจจัยการตัดสินใจของนักเรียนจีนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ผู้เขียน : Yan Ye : หยาง ยี
คำสำคัญ :Tourism Shopping; O2O Model, OMO Model; Online and Offline Integration
Keywords:Factors Exploration; Chinese Students; Decision-making; Thailand’s Higher Education Institutions

บทที่ 8 :Intrinsic Control by Invisible Hand : Economic Incentive of Rape Causes in China :ภัยเงียบจากมือที่มองไม่เห็น : เหตุจูงใจทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่การข่มขืนในประเทศจีน
ผู้เขียน :Shi Qiang : ฉื่อ เฉียง
คำสำคัญ :แรงงานข้ามชาติ; ผู้กระทำความผิดข่มขืน; บรรเทาความยากจน
Keywords:Migrant Workers; Rape offenders; Poverty Alleviation


ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก