ROMPHRUEK JOURNAL วารสารร่มพฤกษ์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก

ค้นหาวารสาร

ประชาสัมพันธ์

Click Here
Previous slide
Next slide

ThaiJo2.0

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

แบบฟอร์มการส่งและค่าธรรมเนียม

ผู้เขียนสามารถใช้เอกสารดังกล่าวแนบมากับบทความ

หลักเกณฑ์/รูปแบบ บทความวารสารร่มพฤกษ์

ผู้เขียนจะต้องศึกษาก่อนจดำเนินการส่ง

ประวัติวารสาร

   วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้  (Knowledge Based Society)

**หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงือนไขและขั้นตอนก่อนส่งบทความทุกครั้ง  

– เงื่อนไขการส่งบทความ  >คลิกที่นี้<

– ขั้นตอนการส่งบทความ >คลิกที่นี้<

นโยบายของการจัดพิมพ์

   กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์มีนโยบายและเกณฑ์การรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ และไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียน ไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบัน โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

วารสารร่มพฤกษ์
(Romphruek Journal)

เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 ถึงปี พ.ศ.2564 – 2567

กำหนดการเผยแพร่วารสาร
ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 

ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 

ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม

หน่วยงานสนับสนุน