ค้นหาวารสาร

ประชาสัมพันธ์

Previous slide
Next slide

ThaiJo2.0

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

แบบฟอร์มการส่งและค่าธรรมเนียม

ผู้เขียนสามารถใช้เอกสารดังกล่าวแนบมากับบทความ

หลักเกณฑ์/รูปแบบ บทความวารสารร่มพฤกษ์

ผู้เขียนจะต้องศึกษาก่อนจดำเนินการส่ง

ประวัติวารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่ผลงานด้านมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์มากกว่าสาม ทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคมอีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

นโยบายของการจัดพิมพ์

 กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์มีนโยบายและเกณฑ์การรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ และไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับ    อื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบันโดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์ต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) และต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการ จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน และบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ และเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์
(Romphruek Journal of the Humanities and Social Sciences)

เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 ถึงปี พ.ศ.2564 – 2567

กำหนดการเผยแพร่วารสาร
ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 

ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 

ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม

หน่วยงานสนับสนุน