ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

วารสารร่มพฤกษ์ : ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) กฏหมายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (LAW AND BUSINESS RELATIONSHIP)

บทบรรณาธิการ

บทที่ 1 :หลักธรรมาภิบาลในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Good Governance in Private Institution of Higher Education Act,. B.E. 2546
ผู้เขียน :นพดล ปกรณ์นิมิตดี : Noppadon Pakonnimiddee
คำสำคัญ :หลักธรรมาภิบาล; สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Keywords:Good Governance; Private higher education institution
บทที่ 2 :การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมของเมืองรองต่อการตัดสินใจจัดงานไมซ์ของประเทศไทย : มุมมอง ผู้ประกอบธุรกิจภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ The Analysis of Second Tier City’s Readiness for Decision Making of MICE Events in Thailand : Viewpoints of Stakeholders in Central,Northeastern and Southern regions
ผู้เขียน :ศุภวรรณ ตีระรัตน์ และ ประสพชัย พสุนนท์ :Supawan Teerarat and Prasopchai Pasunon
คำสำคัญ :อุตสาหกรรมไมซ์; เมืองรอง; ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ; ปัจจัยความพร้อมของเมือง
Keywords:MICE industry; Second-tier city; Decision-influenced factors; Readiness of the city
บทที่ 3 :การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้เรียนปกติ Peer-assisted Learning Associated of hearing-impaired and normal-hearing students
ผู้เขียน :สายสุดา ปั้นตระกูล : Saisuda Pantrakool
คำสำคัญ :การจัดการเรียนรู้; เพื่อนช่วยเพื่อน; ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน; ผู้เรียนปกติ
Keywords:Learning; Peer-assisted learning; Hearing-impaired students; Normal-hearing students
บทที่ 4 :มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมในเมืองในกรุงเทพมหานคร Legal Measures of Promoting Urban Agriculture in Bangkok
ผู้เขียน :เปี่ยมศศิมาศ ชูวงศ์ : Piamsasimas Chuvongs
คำสำคัญ :เกษตรกรรมในเมือง ; ความมั่นคงทางอาหาร ; เมืองยั่งยืน ; การจัดการที่ดิน
Keywords:Urban Agriculture; Food Security; Sustainable City; Land Management
บทที่ 5 :企业伪善行为的信息沟通策略,伪善感知与消费信任 Information Communication Strategy of Hypocritical Behavior, Hypocrisy and Consumer trust
ผู้เขียน :吴薇 和 陈王琨 : Wei Wu and Colin W. K. Chen
คำสำคัญ :企业社会责任; 消费者伪善感知; 消费信任
Keywords:Corporate Social Responsibility; Hypocrisy; Consumer Trust
บทที่ 6 :ผลกระทบที่เกิดจากการรายงานข้อมูลบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ The Impact of the Information Report about Persons with Specifics Transactions
ผู้เขียน :ปิยนันท์ ศรีทองทิม และ พิชญ์สินี ศรีสวัสดิ์ Piyanan Srithongtim and Pitchsinee Srisawad
คำสำคัญ :รายงานข้อมูลบุคคลที่สาม; ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ; กรมสรรพากร
Keywords:Third Party Information; Specific Transactions; The Revenue Department
บทที่ 7 :Differential Application of OMO Model in Tourism Shopping ความแตกต่างของการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางธุรกิจ OMO ในตลาดการท่องเที่ยว
ผู้เขียน :Fu Bing and Ming Hsun Hsieh : ฟู ปิง และ หมิง ซุน เซี่ย
คำสำคัญ :Tourism Shopping; O2O Model, OMO Model; Online and Offline Integration
Keywords:แหล่งท่องเที่ยวเชิงการค้า; แบบจำลอง O2O; แบบจำลอง OMO; บูรณาการออนไลน์และออฟไลน์
บทที่ 8 :กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยเพื่อความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ : มาตรการที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมก่อนเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้องLaws on Civil Liability for Nuclear Damages : The Measures that Thailand has to Prepare before Becoming a Party to Relevant Conventions and Protocols
ผู้เขียน :ดลนภา นันทวโรไพร และ คำรณ สุขบาล Dolnapa Nantawaroprai and Khamron Sukban
คำสำคัญ :ประกันภัย; อุบัติเหตุจากนิวเคลียร์; อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากนิวเคลียร์; ความรับผิดของรัฐ
Keywords:Insurance; Nuclear Accident; Convention on Civil Liability for Nuclear Damage; State Responsibility
บทที่ 9 :ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มนักศึกษาในเขต จังหวัดสมุทรปราการ Factors Affecting Purchase Behavior About Bakery Take Away of Student Groups in Samut Prakan Province
ผู้เขียน :บรกรณ์ ทาสอน : Borakorn Thasorn
คำสำคัญ :พฤติกรรมการซื้อ; ขนมเบเกอรี่แบบ Take Away
Keywords:Purchase Behavior; Take Away Bakery
บทที่ 10 :การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงโดย ใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) Group Relation Activity to Build Relationship Among Students, Instructors, and Mentors Using Advice Giving Technique of High Vocational Certificate Students (High Voc. Cert.), Bilateral System, Eastern Technological College (E.TECH)
ผู้เขียน :ไพเราะ ราชสมบูรณ์ สุมิตรา ยาประดิษฐ์ เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ และ ไตรรัตน์ สิทธิทูล Phairoh Rachsomboon Sumitra Yapradit Chetphanat Leelasrisiri and Trirath Sithitool
คำสำคัญ :กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์; นักศึกษาทวิภาคี; อาชีวศึกษา
Keywords:Group Relation; Students Bilateral System; Vocational Education

ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก