ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

    วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

    ปี2560 รับตีพิมพ์บทความในประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้าน ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลนำมาใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

บรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์ ปี 2560


รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง สุคนธจิตต์ 081-7263250 suprakong1@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง 081-6325622 suwimonv@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณพร ชวนเกริกกุล 081-6425578 sarunporn_31@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข 084-3855985 law_kru@hotmail.com
รองศาสตราจารย์ปรีชา พันธุ์แน่น 081-6133432 preecha.phannan9@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปิยจันทร์ 089-7654223 piyachan.pp@gmail.com
อาจารย์ประวีร์ ประพันธ์วงศ์ 088-7911655 prawee_a2@hotmail.co.th

   กำหนดการออกวารสาร ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ ผู้สนใจส่งบทความก่อนตีพิมพ์ล่วงหน้า 30 วัน

   ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

   ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

   ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ลิงค์หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์