นโยบายของการจัดพิมพ์วารสาร

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์มีนโยบายและเกณฑ์การรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ และไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบันโดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์ต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) และต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการ จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน และบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ และเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก