วัตถุประสงค์

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เริ่มจัดทำขึ้นมีครั้งแรก ปี พ.ศ.2525 คณะผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โดยบรรณาธิการประกอบด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Romphruek Journal Research and Development, Krirk University 3 Soi Ramintra, Ramintra Rd., Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

Subscribe

Sign up for Alerts, Special Offers, Education and Updates.
สงวนสิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก