ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 39 ฉบับที่ 2

วารสารร่มพฤกษ์: ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 ชุมชน : การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพ (ADMINISTRATION TOWARDS QUALITY INTENSIFICATION)

บรรณาธิการ

บทที่ 1 : การรับรู้ความเสี่ยงของ COVID-19 ส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางของผู้บริโภคชาวไทยอย่างไร?
(How Does The Risk Perception of COVID-19 Affect Thai Consumers’ Travel Intention?)
ผู้เขียน : พงศ์ศิริ คําขันแก้ว โกญจนาท เจริญสุข วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์ ฉงค์ จงยศยิ่ง สุธีรา ศรีเบญจโชติและ ดาริณี ตัณฑวิเชฐ
Pongsiri Kamkankaew Konjanard Charoensok Vachiraporn Phattarowas Phatcharapron Limpiaongkhanan Chong Chongyosying Suteera Sribenjachotand Darinee Tantaweechet
คำสำคัญ : COVID-19; การรับรู้ความเสี่ยง; พฤติกรรมความตั้งใจ; ผู้บริโภคชาวไทย; นักท่องเที่ยวชาวไทย
Keywords: COVID-19; Risk Perception; Intention Behavior; Thai Consumer; Thai Traveller
บทที่ 2 : เรื่องเล่า : ชีวิตติดล้อกับเส้นทางสู่การเป็นพนักงานขับรถบรรทุกที่ได้รับรางวัลสุภาพบุรุษนักขับ (Life History and Narrative : Life with Wheels on the Path to Becoming an Award-winning Gentleman Driver)
ผู้เขียน : ยุวดี ศิริยทรัพย์ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์
Yuvadee Siriyasub and Phitak Siriwong
คำสำคัญ : พนักงานขับรถบรรทุก;, การขับขี่ปลอดภัย;, สุภาพบุรุษนักขับ
Keywords: Truck Driver;, Safe Driving;, Gentleman Driver
บทที่ 3 :  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง (Innovative Thinking Skills Factors Related to Innovative Thinking Skills of Teachers under the Office of Secondary Education Service Area 5 in ang Thong Province)
ผู้เขียน : สิริลักษณ์ พราหมณ์โชติ ประสงค์ ตันพิชัย และ สันติ ศรีสวนแตง
Siriluk Pramachote Prasong Tanpichai and Santi Srisuantang
คำสำคัญ : ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม; การยอมรับของสังคม; ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
Keywords: Innovative Thinking Skills;, Social Acceptance;, Relationship with Colleagues
บทที่ 4 : การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานบัญชีคุณภาพให้เป็น สํานักงานบัญชีคุณภาพดิจิทัล (Enhancing Operational Efficiency of The Quality Accounting Firm to The Digital Quality Accounting Firm)
ผู้เขียน : จินดา จอกแก้ว ธารณา เปี่ยมชาคร และ นุชนาท จันทเตมีย์
Jinda Jokkaew Tharana Paemchakonand Nutchanat Junttamee
คำสำคัญ : ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน; สำนักงานบัญชีคุณภาพดิจิทัล; นักบัญชียุคดิจิทัล; ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Keywords: Enhancing Operational Efficiency; Digital Quality Accounting Firm; Digital Accountant; Accounting Management Information System
บทที่ 5 : อิทธิพลของความพึงพอใจในแรงจูงใจที่ทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนลาออก (The Influence of Incentive Satisfaction on Teacher’s Turnover Intention in Private Universities)
ผู้เขียน : Yunbo Li and Wasin Phromphithakku
หยุ่นโบ ลี และ วศิน พรหมพิทักษ์กุล
คำสำคัญ : แรงจูงใจ; ความตั้งใจในการลาออก; มหาวิทยาลัยเอกชน; อาจารย์
Keywords: Incentive Satisfaction; Turnover Intention; Private Universities; Teachers
บทที่ 6 : โมเดลสมการโครงสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและทัศนคติ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อที่พักอาศัยในอนาคตของกลุ่ม Gen X (The Structural Equation Model of Integrated Marketing Communication and Attitude Influence House Purchase Intention of the Future Gen X)
ผู้เขียน : นัทธีรา พุมมาพันธุ์ Natteera Pummapanth
คำสำคัญ : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ; ทัศนคติ; ความตั้งใจซื้อ; เจนเเอ็กซ์
Keywords: Integrated Marketing Communication; Attitude; Purchase Intention; Gen X
บทที่ 7 : ปัญหาการกระทำอันเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบกของประเทศไทย (Problems of Acts Relating to Smuggling of Migrants by Land in Thailand)
ผู้เขียน : บัญชา วิทยอนันต์ เมธาพร กาญจนเตชะ และ ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์
Buncha Wittaya-anant Mathaporn Kanchanatechaand Pakin Jaroennonthasit
คำสำคัญ : การกระทำผิด; การลักลอบ; ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก
Keywords: Offence; Smuggling; Migrants by land
บทที่ 8 : การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข (A Development and Testing of Health Literacy on Disease Prevention and Control Assessment form for Public Health Officers)
ผู้เขียน : ขวัญเม่อง แก้วดําเกิง และ จําเนียร ชุณหโสภค
Kwanmuang Kaeodumkoeng and Jumnian Junhasobhaga
คำสำคัญ : แบบประเมิน; ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค; บุคลากรสาธารณสุข
Keywords: Assessment Form; Health Literacy on Disease Prevention and Control; Public Health officers
บทที่ 9 :การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของ ภาคอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย-สถาบันวิจัย ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ประเทศจีน (Study on Relationship Between Collaboration Network Characteristics and Academic Performance of Industry-University-Research Institute Collaboration in Yangtze River Delta, China) 
ผู้เขียน : Xiaoying Sheng and Fuangfa Amponstira เสี่ยวหยิง เซิ่น และ เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร
คำสำคัญ : ผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ; ลักษณะของเครือข่ายการทำงานร่วมกัน; การทำงานร่วมกัน ของภาคอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย-สถาบันวิจัย
Keywords: Academic Performance; Collaboration Network characteristics; Industry-University- Research Institute Collaboration

ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก