ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 39 ฉบับที่ 1

วารสารร่มพฤกษ์: ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม – เมษายน 2564ชุมชน : การวิจัย การสื่อสารและการพัฒนา (COMMUNITY : RESEARCH COMMUNICATION AND DEVELOPMENT)

บทบรรณาธิการ

บทที่ 1 : รูปแบบการฟื้นฟืู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเขตหลักสี่
Model of Art and Cultural Revitalization and Preservation by the Participation of the Cultural Networks and Laksi Communities
ผู้เขียน : ศรัณพร ชวนเกริกกุล และ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์
Sarunporn Chuankrerkul and Siriporn Pongsrirojana
คำสำคัญ : การฟื้นฟูและสืบสาน; ศิลปวัฒนธรรม ; การมีส่วนร่วม ; เขตหลักสี่
Keywords: Revitalization and Preservation; Art and Cultural;Participation; Laksi District
บทที่ 2 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Citizen Participation in Baan ManKong Project : A Case Study of Klong Premprachakorn Community Laksi Bangkok
ผู้เขียน : เฉลิม เกิดโมลี ประคอง สุคนธจิตต์ ศุภรดา ไชยรบ
รัตนา เทียนเมืองปัก และ วิเชียร จันทะเนตร
Chalerm Gerdmoli Prakong Sukhonthachit Suparada Chairob
Rattana Thianmuangpak and Wichian Chanthanet
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน; โครงการบ้านมั่นคง;ชุมชนริมคลองเปรมประชากร
Keywords: Citizen Participation; Baan ManKong Project;Premprachakorn Canal Community
บทที่ 3 :  การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่ บ้านผูู้้ผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครPotential Development of Housewife Group who Produce CommunityProducts through Participation of the Community in Lak Si District, Bangkok
ผู้เขียน :พิชญ์สิณี รัตนานุพงศ์ ปรีชา พันธุ์แน่น ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม มุทิตา อารยะเศรษฐากร และ ชเนตตี พิพัฒนางกูร
Pitsinee Rattananupong Preecha Phannan Duangthip Chan-UamMuthita Arayasetthakorn and Chanettee Pipathanangku
คำสำคัญ : การพัฒนา; ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน; ผลิตภัณฑ์ชุมชน; การมีส่วนร่วม
Keywords: Citizen Participation; Baan ManKong Project;Premprachakorn Canal Community
บทที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน อําาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Potential Community Tourism Development inKhlong Luang District, Pathumthani Provice
ผู้เขียน : ภิญ์ญ์าพัชญ์ นาคภิบาล และ ละเอียด ขจรภัย
Pinyapat Nakpibal and Laiad Kajonpai
คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพ; การท่องเที่ยวชุมชน; เกษตรอินทรีย์; เศรษฐกิจพอเพียง
Keywords: Potential development; Community tourism; Organicagriculture; Sufficiency Economy
บทที่ 5 : การเปิดรับข่าวสารผ่านการสื่อสารองค์กรกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในมุมมองของบุคลากรMedia Exposure via Corporate Communication andBurapha University Image from the Perspective ofUniversity Officials
ผู้เขียน : ณภาเกตุ โรจนสร้างสกุล สุกัญ์ญา บูรณเดชาชัย ศักดินา บุญ์เปียม และ ณัฐวิโรจน์ มหายศ
Napaket Rojanasrangsakul Sukanya BuranadechachaiSakdina Bunpiem and Nattawirot Mahayot
คำสำคัญ : การเปิดรับข่าวสาร; การสื่อสารองค์กร; ภาพลักษณ์;มหาวิทยาลัยบูรพา
Keywords: Media Exposure; Corporate Communication; Image;Burapha University
บทที่ 6 : การบริหารจัดการการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา :มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีThe Online Learning Management Case Study :Udonthani Rajabhat University
ผู้เขียน : โยษิตา หลวงสุรินทร์ และ ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์Yosita Luangsurin and Taschapat Yuktananda
คำสำคัญ : การบริหารจัดการ; การเรียนออนไลน์; มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
Keywords: Management; Online Learning; Udonthani RajabhatUniversity
บทที่ 7 : การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตํา าบลดอนหัวฬ่อ : กรณีศึกษา น.ส.นวรัตน์ ไตรรักษ์
An Election Campaign for a Mayoral Election inDon Hua Loh Subdistrict Municipality :A Case Study of Miss Nawarat Trairak
ผู้เขียน : ทรงยศ บัวเผื่อน และ ปรีชญ์า เจริญ์เศรษฐกุล
Songyot Buaphuean and Preechaya Charoensetthaku
คำสำคัญ : การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง; ดอนหัวฬ่อ; น.ส.นวรัตน์ ไตรรักษ์
Keywords: Political Campaign; Don Hua Loh; Nawarat Trairak
บทที่ 8 : ระบบการศึกษากับการแก้ปัญหาสังคม
Educational System and Social Problem Solving
ผู้เขียน : พีรเดช อนันตนาถรัตน
Peradech Anantanatarat
คำสำคัญ : ปัญหาสังคม; พัฒนาคน; ระบบการศึกษา
Keywords: Social Problem; Human Development; Educational System

ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก