ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 38 ฉบับที่ 3

 วารสารร่มพฤกษ์: ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน – ธันวาคม 2563 ชุมชน ผู้บริโภค และการพัฒนา (COMMUNITY, CONSUMER AND DEVELOPMENT)

บทบรรณาธิการ

บทที่ 1 : กระบวนการติดตั้งระบบและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลัง แฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (A System and Mechanism Application Process to Prevent Corruption by Community Participation : A Case Study of the Bangbua Community in the Bangkhen District and the Lang Flat Ruampattana in the Laksi District, Bangkok)
ผู้เขียน : อมรรัตน์ กุลสุจริต ;เพ็ญประภา ภัทรานุกรม ;สุจิตรา สามัคคีธรรม;ปรีชา ปิยจันทร์ และหฤทัย กมลศิริสกุล
Amornrat Kulsudjarit;Phenprapha Pattaranukrom:Sujitra Samukkethum:Preecha Piyachan:Harutai Kamolsirisakul
คำสำคัญ : กระบวนการติดตั้ง, ระบบและกลไก, คอร์รัปชัน, การมีส่วนร่วม, ชุมชน
Keywords: Implementation, System and Mechanism, Corruption, Participation, Community

บทที่ 2 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน (Factors Influencing Community Potential in Dealing with Natural Disasters)
ผู้เขียน : อนันต์ บุญสนอง : Anan Boonsanong
คำสำคัญ : ความร่วมมือของคนในชุมชน, เครือข่ายความร่วมมือของคนในชุมชน, ; การสร้างจิตสำนึกของ คนในชุมชน, การมีจิตสำนึกสาธารณะเพื่อส่วนรวมของคนในชุมชน, ภาวะบีบคั้นทางภัยพิบัติ, และศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน
Keywords: Community Cooperation, Community Cooperation Network, Building Public Consciousness, Public Consciousness of the Community, Disaster Pressure, Community Capacity in Dealing with Natural Disasters

บทที่ 3 : แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (Guidelines for Sustainable Development of Community-Based Tourism : A Case Study of Tha Kha Floating Market, Amphawa District, Samut Songkhram Province)
ผู้เขียน : อัจฉรีย์ มานะกิจ และ ประสพชัย พสุนนท์ : Atcharee Manakij and Prasopchai Pasunon
คำสำคัญ :แนวทางการพัฒนา, หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
Keywords: Guidelines for Development, Sustainability for Community-Based Tourism

บทที่ 4 : การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย (The Documentary Research to Synthesize the Pattern of Health Services for the Elderly in Thailand)
ผู้เขียน : พิชญาพร พีรพันธ์ุ และ ประสพชัย พสุนนท์ : Pichayaporn Peerapan and Prasopchai Pasunon
คำสำคัญ : การบริการสุขภาพ, รูปแบบการบริการสุขภาพ, ผู้สูงอายุ
Keywords: Health Service, the Pattern of Health Service, the Elderly

บทที่ 5 : แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (Approach to Solve the Debt Problems of Agriculturists in Khao Kho District, Phetchabun Province)
ผู้เขียน : ชเนตตี พิพัฒนางกูร : Chanettee Piphatanangkun
คำสำคัญ : หนี้สิน, เกษตรกร
Keywords: Debt, Agriculturists

บทที่ 6 : ความเป็นกลางของอาเซียนและรัฐไทยภายใต้สภาวะแห่งสงคราม (ASEAN and Thailand’s Neutrality State in The Time of War)
ผู้เขียน : ดลนภา นันทวโรไพร :Dolnapa Nantawaroprai
คำสำคัญ : ความเป็นกลางของรัฐ, ปฏิญญาว่าด้วยเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง, สยาม ภายใต้สงครามโลก ครั้งที่ 1, เสรีไทยภายใต้สงครามโลก ครั้งที่ 2
Keywords: Neutrality State, Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, The Kingdom of Siam under World War 1, Free Thai Movement under World War 2

บทที่ 7 : การประยุกต์ใช้นวัตกรรมคิวอาร์โค้ดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน (The application of QR Code for improving Chinese language teaching)
ผู้เขียน : ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ ; Patipan Kittinanthawat
คำสำคัญ : นวัตกรรม, คิวอาร์โค้ด, เรียนภาษาจีน
Keywords: Innovation, QR Code, Studying Chinese

บทที่ 8 : เส้นทางการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Customer Journey) Gen X และ Gen Y : กรณีศึกษา แบรนด์สินค้านาฬิกาหรู 3 อันดับ : Rolex, Omega และ Patek Philippe (Customer Journey of Gen X and Gen Y : The Case Study of Top 3 Luxury Watch Brands : Rolex, Omega and Patek Philippe)
ผู้เขียน : พงษ์พันธ์ สันติธรรม และ ปฐมา สตะเวทิน :Pongpan Santitam and Patama Satawedin
คำสำคัญ : เส้นทางการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค, ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค, สินค้านาฬิกาหรู
Keywords: Customer Journey, Customer Decision Making Process, Luxury Watch Brands

บทที่ 9 : 锚定效应对消费者购买意愿的影响研究
ผู้เขียน : 田川 和 曾塍睿 Tian Chuan and Tseng Cheng-Jui
คำสำคัญ : 锚定效应, 消费者购买意愿, 调节作用
Keywords: Anchoring Effect, Consumer Purchase Intention, Regulatory Effect

บทที่ 10 : San-Lue การวิจัยลักษณะคุณภาพผู้บริหารระดับกลางของบริษัทขนาดกลางและเล็กในประเทศจีน
(Sun San-Lue as Exploration Leadership Quality of Middle-level Manager in Minor Enterprises in China)
ผู้เขียน : ขุยเฉิง หลู่ ;LU KUICHENG
คำสำคัญ : คุณภาพความเป็นผู้นำ, การจัดการระดับกลาง, San-Lu
Keywords: Leadership Quality, Middle-level managers, San-Lue.


ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก