ยกเว้นค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์(สำหรับอาจารย์)มหาลัยเกริก