ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก
เบอร์โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 ต่อ 402
romphruek.kru@gmail.com