ผู้รับผิดชอบหลัก

บรรณาธิการวารสาร (Editor in Chief) มหาวิทยาลัยเกริก