ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

วารสารร่มพฤกษ์รับตีพิมพ์บทความภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ ที่เป็นบทความทางวิชาการ ของทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยรับบทความประเภท

  • บทความวิจัย
  • บทความวิชาการ
  • บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ

บทความวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อในบทความ)

1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รวม 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)

4. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คำ ใช้ เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหว่างคำ)

5. บทนำ (ที่มาและความสำคัญของปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎี)

6. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล)

7. ผลการวิจัย (ผลที่ได้จากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สำคัญประกอบการอธิบายผลวิจัย)

8. บทสรุป (สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ)

9. เอกสารอ้างอิง (วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)


บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อในบทความ)

1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)

4. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คำ ใช้ เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหว่างคำ)

5. บทนำ (ที่มา หรือ ความสำคัญของบทความที่ต้องการนำเสนอ)

6. เนื้อหา (ผู้เขียนนำเสนอหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องประกอบบทความที่นำเสนอ)

7. บทสรุป (สรุปประเด็นสำคัญที่ได้นำเสนอจากบทความ โดยสรุปท้ายบทความอาจตั้งประเด็นคำถาม หรือ การสร้างความต้องการให้ผู้อ่านคิดค้นหาคำตอบใหม่ๆ)

8. เอกสารอ้างอิง (วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)

บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ

สำหรับบทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ ผู้เขียนจะต้องแจ้งแหล่งที่มาโดยละเอียด