ประวัติวารสาร

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่ผลงานด้านมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

Romphruek Journal, produced by Krirk University is an academic journal supporting the dissemination of knowledge in humanitie and social sciences . Our particular areas of interest are Management, Social Sciences, Law and Liberal Arts. The journal has been published and distributed more than three decades. It’s highlights are the specific content related to changable factors affecting the quality of life and Thai society. Through the quality research, new broader social development is intened to be applied to evolve the academic community . In addition, the importance of expanding original knowledge gained from professors, researchers, academics and students are recognized in order to induce Thai scociety towards Knowledge Based Society.

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก