การส่งบทความ

ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียม*ตามเงื่อนไงต่อไปนี้

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของท่านเมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจาก กองบรรณาธิการ

และเข้าสู่กระบวนการประเมิน (Review)

1. ชำระค่าตีพิมพ์บทความโดยแยกประเภท ดังนี้

บทความนศ. ม.เกริกบุคคลทั่วไป
ภาษาไทย3,000 บาท4,000 บาท
ภาษาอังกฤษ6,000 บาท8,000 บาท

2. จ่ายผ่าน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่บัญชี 060-1-06501-8

3. หลังจากชำระแล้วส่งเอกสารทั้ง 3 รายการ คือ

(1) ข้อมูลตามแบบฟอร์มการส่งบทความ  

(2) ใบโอนเงิน และ บทความไฟล์ word  มาที่  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/

4) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่มพฤกษ์ไม่มีการตีพิมพ์บทความแบบเร่งด่วน (Fast track) ทุกกรณี


* หมายเหตุ : 1. ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ในทุกกรณี (กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนส่งบทความ) 2. กรุณาส่งเอกสารให้ครบถ้วน