ทีมบรรณาธิการ

เจ้าของ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย
อาจารย์ ดร.ผกาพันธุ์ ภูมิจิตร


หัวหน้ากองบรรณาธิการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจรมหาวิทยาลัยนครพนม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกตมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่นมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อนมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤตสถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอยมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางามมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุขมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย 
อาจารย์ ดร.หมิง ซุน เซี่ยมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย 
  

เจ้าหน้าที่

นางสาว รุ่งอรุณ คงเรือง มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย