หนังสือรับรองการสอบตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก(นักศึกษา)