วารสารร่มพฤกษ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก