วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 วิถีไทยในการสร้างจิตสำนึก (Thai way in provoking mutual consciousness)

Tuesday, 02.13.2018, 10:03am

 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชน กรณีศึกษา : คนปลายน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง Creative Media to Enhance Water Conservation Consciousness of Basin CommunityYouths, Case Study : Khlong Tha Nae, Phatthalung
     จินตนา กสินันท์ : Chintana Kasinant
     
  คำสำคัญ : สื่อสร้างสรรค์ ; กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ ; จิตสำนึกรักษ์น้ำ; เยาวชนปลายน้ำคลองท่าแนะ
     Key words : creative media; creative media process;  water conservation consciousness; Khlong Tha Nae Basin Community Youths
 • บทที่ 2 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบการนำความรู้เกี่ยวกับพุทธินิยมหรือพุทธิปัญญามาใช้ในชั้นเรียน An Analysis and Comparison of Adapting Cognitive Theories to Classroom
     ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และ ภูริพจน์ แก้วย่อง : Chutiwan Boonarchatong and Phuripoj Keawyong
     คำสำคัญ : พุทธินิยม; พุทธิปัญญา; ชั้นเรียน
     Keywords : Cognitive; Classroom
 • บทที่ 3 ผลกระทบของการอุปการะเด็กในสถานสงเคราะห์ The Effects of Institutional Care on Children
     หฤทัย กมลศิริสกุล  :  Harutai Kamolsirisakul
     คำสำคัญ : การอุปการะในสถานสงเคราะห์;  ผลกระทบของการอุปการะเด็กในสถานสงเคราะห์
     
  Keywords : institutional care; the effects of institutional care
 • บทที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม Citizen participation in environmental conservation of Sampran Town Municipality,Nakhon Pathom Province
     ณัฏฐธิดา ชัยสงคราม และ ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล : Nattatida Chaisongkram  and  Yutthapong Leelakitpaisarn
     คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม; การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม; เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม
     Keywords : 
  Participation; environmental conservation; Sampran Municipality, Nakhon Pathom
 • บทที่ 5 ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง : ศึกษากรณี 4 ชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นครปฐม Problems of Child Rearing and Community Welfare Management : Case Studies of Four Communities in Wangthonglang District, Bangkok
     ศรีหทัย  วาดวารี : Srihathai  Wadvaree
     
  คำสำคัญ : การเลี้ยงดู; เด็ก; สวัสดิการชุมชน
     
  Keywords : Child rearing; Child; Community welfare
 • บทที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี Participation of Residents in making a Development Plan of Bang Phai Sub-district Administration Organization, Mueang District, Nonthaburi
    สุวัตถิ์ ไกรสกุล และ จุฑาภรณ์  คงรักษ์กวิน : Suwat Kraisakul and Chutapron Kongrukkawin
     คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน; การจัดทำแผนพัฒนา
     Keywords : People's participation; making of a development plan
 • บทที่ 7 วัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 Organizational Culture of Local Administrative Organization in the Era of Thailand 4.0
     อุษณี มงคลพิทักษ์สุข : Usanee Mongkolpitaksuk
     คำสำคัญ : วัฒนธรรมองค์การ; ประสิทธิผลองค์การตามตัวแบบ 4
     Keywords : Organizational Culture ; The 4 C's organizational effectiveness model
 • บทที่ 8 บ่อนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกไทย-กัมพูชา: ผลกระทบและการจัดการของชุมชนชายแดน Eastern Thai-Cambodian border casino: Impact and management of border communities
     นักรบ  เถียรอ่ำ : Nakrob  Tianam
             คำสำคัญ : บ่อนคาสิโน; ผลกระทบ; การบริหารจัดการ; พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก

     Keywords : casino; impact; management; eastern border area
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: