วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559) วิกฤติทางการเมือง : Political Crisis

Wednesday, 12.21.2016, 08:17am


กองบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทที่ 1     ก้าวข้ามให้พ้นกับดักการพัฒนาประชาธิปไตยไทยด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

สู่เส้นทางใหม่ที่ยั่งยืนกว่า

                Going Beyond Thai Democratic Development Trap through Democratic Political Culture Development : 

Towards more Sustainable New Path

                พรอัมรินทร์ พรหมเกิด Pornamarin Promgird

คำสำคัญ : วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย; วัฒนธรรมแบบพลเมือง; วัฒนธรรมทางการเมืองไทย;

จิตสำนึกแบบพลเมือง

Keywords : Democratic Political Culture ; Civic Culture ; Thai Political Culture ; Civic Consciousness

บทที่ 2    ความสำนึกรับผิดชอบ กับการจัดการสาธารณะ

                Accountability and Public Administration

                สมศักดิ์ สามัคคีธรรม  Somsak  Samukkethum

คำสำคัญ : ความสำนึกรับผิดชอบ; การจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม; การจัดการภาครัฐแนวใหม่; การจัดการภาคีสาธารณะ

Keywords : Accountability and Public Administration

บทที่ 3     เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายป่าชุมชนในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก

                Political Economy of the Community Forest Network in the Five Provincial Borders of the Eastern Region

                สุจิตรา สามัคคีธรรม Sujitra  Samukkethum         

คำสำคัญ :  ป่าชุมชนการจัดการภาคีสาธารณะ; ทุนทางสังคม; ภาวะผู้นำสาธารณ

Keywords : Community Forest ; New Public Governance; Social Capital ; Public Leadership.

บทที่ 4     วิพากษ์ระบบการศึกษาดนตรีผ่านมุมมองหลังอาณานิคม

                A Postcolonial view on Critical Music Education

                กุลธีร์ บรรจุแก้ว  Kunthee Banjukeaw

คำสำคัญ :  การศึกษาดนตรี; รัฐชาติ; แนวคิดหลังอาณานิคม

Keywords : Music Education ; Nation-state ; Postcolonial Concept

บทที่ 5     จากการปรับทัศนคติสู่วิกฤตการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

                From Attitude Adjustment to Political Participation Crisis

                อรุณ ขยันหา Aroon Kayanha

คำสำคัญ :  การปรับทัศนคติ; วิกฤตการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ; คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Keywords : Attitude Adjustment ;  Political Participation Crisis ; National Council for Peace and Order

บทที่ 6     การเคลื่อนไหวสังคมของเครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

                Social Movement of  the Land and Housing Movement Network in Khlong Hin-Pun Sub-district, 

Wang Nam Yen  District, Sa Kaeo Province

                ชัยณรงค์ เครือนวน Chainarong Krunnual

คำสำคัญ :  การเคลื่อนไหวสังคม;  เครือข่ายขบวนที่ดินและที่อยู่อาศัยตำบลคลองหินปูน

Keywords : Social Movements ; The Land and Housing Movement Network in Khlong Hin-Pun-Sub-District

บทที่ 7     เครือข่ายชนชั้นนำทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา

ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก

                Political Economic Elite Network and Impacts of Thailand – Cambodia Borderline Casino in the 

Eastern Region Provinces

                ชัยยนต์  ประดิษฐ์ศิลป์ วงธรรม  สรณะ นักรบ  เถียรอ่ำชูวงศ์ อุบาลี และ จุตินันท์ ขวัญเนตร

                Chaiyon Praditsil  ; Wongtham Sarana ;  Nak-rob Tian-am ;  Chuwong Aubalee and  Jutinan Kwunnate

คำสำคัญ :  เครือข่ายชนชั้นนำ;  บ่อนคาสิโน;  ผลกระทบ

Keywords : Elite Network ; Casino ; Impacts

บทที่ 8     ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี

                Assets and Liabilities Declaration and Verification System for Ministers

                อมรรัตน์ กุลสุจริต Amornrat Kulsudjarit

คำสำคัญ :  การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน;  การแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน;  การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินและ

หนี้สินรัฐมนตรี;  นายกรัฐมนตรี;  การต่อต้านการทุจริต

Keywords : Verification of Asset Declaration ;Assets Declaration ; Liabilities Declaration ; Asset Disclosure ;

                     Ministers ; Prime Minister ; Anti-Corruption

ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: