วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558) การจัดการเพื่อการพัฒนา : Management for Development

Tuesday, 03.08.2016, 05:37am

 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 การดำเนินการกับข้อมูลขาดหาย Dealing with Missing Data
  วุฒิ สุขเจริญ
  คำสำคัญ : ข้อมูลขาดหาย การดำเนินการ
  Key words :  Missing Data ; Dealing
 • บทที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนในประเทศไทย The Development of Integrated Communication Strategy to Prevent Traffic Accidents in Thailand 
  พูนศักดิ์  ศิริชัย และ ประชัน  วัลลิโก
  คำสำคัญ : การพัฒนากลยุทธ์ การสื่อสารเชิงบูรณาการ การป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน
  Key words : Development Strategy ; Integrated Communications ; Protected Road Accident
 • บทที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในการเคหะแห่งชาติ  Effectiveness in Risk Management of the National Housing Authority
  อนุเทพ ศรีชวาลา และ บัณฑิต พิริยาสัยสันติ
  คำสำคัญ : ประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การเคหะแห่งชาติ
  Key words : Effectiveness ; Risk Management ; National Housing Authority
 • บทที่ 4 รูปแบบองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยภายใต้บริบทการจัดทำโครงการระบบมาตรฐาน ASEAN cosmetic GMP Thai cosmetic Industrial Organization Modelunder the Context of ASEAN Cosmetic GMP Standard Program
  เกษม กสิโอฬาร  และ พัชรี ตันติวิภาวิน
  คำสำคัญ : องค์การ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ระบบมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP
  Key words : Organization ; Thai Cosmetic Industrial ; ASEAN Cosmetic GMP Standard Program
 • บทที่ 5 ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลในการสนับสนุนการทำงานของข้าราชการในสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม Motivation Factors Supporting the Civil Servants under the Military Research and Development Center, Defense Science and Technology Departmentb
  คำรณภพ   เทียนศิริ
  คำสำคัญ : แรงจูงใจ การสนับสนุน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
  Key words : Motivation ; Support ; Military Research and Development Center ; Defense Science and Technology Department
 • บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของผู้นำนักบริหารในพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย The Coastal Erosion Prevention Strategy of the Executive Leaders in the Coastal Areas of the Upper Gulf of Thailand in 2013
  บุนยธร แคล้วกลาง
  คำสำคัญ : ผู้นำ ยุทธศาสตร์ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  Key words : Leader ; Strategy ; the Coastal Erosion ; Climate Change
 • บทที่ 7 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยการยกระดับสมรรถนะบุคลากร Inventory Management by Enhancing Personal Competencies 
  ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์
  คำสำคัญ : การจัดการสินค้าคงคลัง สมรรถนะบุคลากร
  Key words : Inventory Management ; Personal Competencies
 • บทที่ 8 “บ้านฮอลันดา” จากสังคมเมืองท่าอยุธยา สู่ ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์ Baan Hollanda : From the Ayutthaya Port Polity Society to the Information Center of History of Netherlands and Thailand Relationships
  กำพล จำปาพันธ์
  คำสำคัญ : ชาวดัตช์ บ้านฮอลันดา บริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์
  Key words : Dutch ; Baan Hollanda ; The Dutch East India Company or Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC
 • บทที่ 9 ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ 
  ดุษฎี วรธรรมดุษฎี 
 • บทที่ 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
  ไฉไล  ศักดิวรพงศ์
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา