วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) การบริหารจัดการองค์กรขนาดย่อม : Small Business Management

Friday, 11.16.2018, 04:22am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 36  ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) การบริหารจัดการองค์กรขนาดย่อม : Small Business Management

 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณธิการ
 • บทที่ 1 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำกับดูแลกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลการดำเนินงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารในประเทศไทย Factors Influencing Corporate Governance of SMEs and Performance for Food Processing Industry in Thailand
  ผู้เขียน :  ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ อภิชา บุญภัทรกานต์ บุญชอบ พุ่มไพจิตร  :  Dawprasug Thongglin  Piyachart  Jarutirasarn  Apicha Boonpattarakan  and Boonchop Poompaichit
  คำสำคัญ : การกำกับดูแลกิจการ; ผลการดำเนินงาน; อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
  Keywords : Corporate Governance; Performance; Food Processing Industry
 • บทที่ 2 :  เรื่องราวในโฆษณามีการบอกเล่าอย่างไร? กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย How is Advertisement’s Story Told?  A Comparative Case Study of Lao PDR, Myanmar and Thailand
  ผู้เขียน :  ดนัย วังเย็น และ ปฐมา สตะเวทิน : Danai Wangyen and Patama Satawedin
  คำสำคัญ : การโฆษณา; การเล่าเรื่อง; พฤติกรรมผู้บริโภค; อาเซียน
  Keywords : Advertising; Storytelling; Consumer Behavior; ASEAN 
 • บทที่ 3 : มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  การช่วยเหลือของรัฐบาล และมาตรการป้องกัน ทางการค้า : ศึกษาว่ามาตรการใดเป็นมาตรการที่เหมาะสมขององค์การการค้าโลก Anti-dumping, Subsidies, and Safeguards : Which is the best measure for WTO members?
  ผู้เขียน : พัชมณ งามลำยวง และ กอปรเกียรติ  ปิยสิรานนท์ : Phatchamon  Ngamlamyuang and Korbkiat  Piyasirananda
  คำสำคัญ : มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด; การช่วยเหลือของรัฐบาล; มาตรการป้องกันทางการค้า
  Keywords : Anti-dumping; Subsidies; Safeguards
 • บทที่ 4 : ภาวะผู้นำขององค์การสมัยใหม่ Leadership of Modern Organization
  ผู้เขียน : ปิยะพงษ์ ทองดี : Piyaphong  Thongdi
  คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ; ภาวะผู้นำขององค์การสมัยใหม่; ประสิทธิผลองค์การ
  Keywords : Leadership;  Leadership of  Modern Organization;  organizational effectiveness
 • บทที่ 5 : การวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนด้วยการใช้เหมืองข้อมูล An Analysis and Model Building of the Relationship between Social Quality and Happiness of Population by Using Data Mining
  ผู้เขียน : ธนวรรณ วิสุทธิรัตน์ และ สุรสิทธิ์ วชิรขจร : Thanawan Visutthirat  and Surasit  Vajirakachorn
  คำสำคัญ : คุณภาพสังคม; ความสุข; เหมืองข้อมูล
  Keywords : Social Quality ; Happiness ; Data Mining
 • บทที่ 6 : การเจริญสติสัมโพชฌงค์ : การสื่อสารภายในบุคคลกับการรักษาใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากตราบาป Bojjhanga Mindfulness : an intrapersonal - communication of HIV/AIDS Infected Individuals Spiritual Therapy to “Stigmatise” Discourse
  ผู้เขียน : บวรสรรค์ เจี่ยดำรง : Bavonsan Chiadamrong
  คำสำคัญ : การเจริญสติสัมโพชฌงค์; วาทกรรมตราบาป; ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
  Keywords : Bojjhanga Mindfulness; “Stigmatise” Discourse; HIV/AIDS Infected Individuals
 • บทที่ 7 : แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมสื่อมวลชนไทยเชิงพุทธบูรณาการ The Way to Promote Ethics for Thai Media Using Buddhist Integration
  ผู้เขียน : นงค์นาถ ห่านวิไล : Nongnat   Hanwilai
  คำสำคัญ : สื่อมวลชนไทย; การเสริมสร้าง; จริยธรรม; พุทธบูรณาการ
  Keywords : Thai Mass Media; Promotion; Media Ethics; Buddhist Concepts; Buddhist Integration
 • บทที่ 8 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานโรงสีข้าวอินทรีย์ขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน Supply Chain Analysis of Small Organic Rice Mills in Chiang Mai Province  Using Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model
  ผู้เขียน : ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ และ ชัยวัฒน์ ใบไม้ : Sirirat Trongwattanawuth Piyawan Siriprasertsin and Chaiwat Baimai
  คำสำคัญ : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน; โรงสีข้าวอินทรีย์; ตัวแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน
  Keywords : Supply Chain Analysis; Organic Rice Mills; Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model
 • บทที่ 9 : การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน Public Participation in Community Economic Management
  ผู้เขียน : ประคอง สุคนธจิตต์ สุนันทา งามเดโช และ ดาวพันธ์ เฉลยพงษ์  : Prakong Sukhonthajit Sunanta Ngamdecho and Daopun Chaleoypong
  คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม ; การบริหารจัดการ; เศรษฐกิจชุมชน
  Keywords : Participation; Community Economic Management
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: