วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557) ฉบับการสื่อสารและนวัตกรรม : Communication and Innovation

Tuesday, 10.28.2014, 04:47am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557) ฉบับการสื่อสารและนวัตกรรม : Communication and Innovation
คำสำคัญ :  การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  บทบาทผู้นำ เครือข่ายการสื่อสาร 
Keywords : Communication, People Participation, Environment Conservation, Roles of Leaders, communication Network
  • บทที่ 2 การสื่อสารองค์กรกับการบริหารงานยุคใหม่ (ชัยนันท์  นันทพันธ์)
คำสำคัญ การสื่อสาร องค์กร  การบริหารงาน 
Keywords : Organizational Communication, Administration
  • บทที่ 3 พัฒนาบัณฑิตไอทีให้ถูกใจนายจ้าง (สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง) 
คำสำคัญ :  คุณสมบัติแรงงาน ICT ความรู้และทักษะ นายจ้าง 
Keywords :  Information and Communication Technology professional, employer, knowledge and skills 
  • บทที่ 4 การพัฒนารูปแบบการจัดการติดตามหนี้ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (พิพัฒน์ บูรณกลัศ ไพรัช  สู่แสนสุข กิตติวรรณ สินธุนาวา สมคิด สุทธิธารธวัช) [70-88]
คำสำคัญ การพัฒนารูปแบบ การจัดการ ระบบติดตามหนี้ 
Keywords : Model Development, Management, Debt Collection System
  • บทที่ 5 การนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในยุคการผนวกรวมเทคโนโลยีการสื่อสาร (ทรงยศ บัวเผื่อน)
คำสำคัญ :  หนังสือพิมพ์ การนำเสนอ 
Keywords : Newspaper, Convergence
  • บทที่ 6 4 ขั้นตอนการสื่อสารกับประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โทรทัศน์ดิจิตทัล (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์)
คำสำคัญ โทรทัศน์ดิจิทัล การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลง 
Keywords : Digital Television, Communication, Change
  • บทที่ 7 วิจารณ์หนังสือ เรื่อง การบริหารจัดการนวัตกรรม (ชมพูนุท สวนกระต่าย)
  • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา