วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 ฉบับสิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์ และชุมชน

Friday, 10.31.2008, 04:51am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 ฉบับสิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์ และชุมชน

 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 วิธีการปรับตัวของครัวเรือนจากการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และอารียา มนัสบุญเพิ่มพูน) [p1-20]
  คำสำคัญ การปรับตัว การกัดเซาะชายฝั่ง บางขุนเทียน  
  Keywords : Adaptation Strategies ; Coastal Erosion ; Bang Khun Thian
 • บทที่ 2 เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ) [p21-51]
  คำสำคัญ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  Keywords : Greenhouse Gases 
 • บทที่ 3 ขบวนการแรงงานไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ (ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา) [p53-90]
  คำสำคัญ แรงงานไทย สหภาพแรงงาน 
  Keywords : Thai Labour ; Trade Union
 • บทที่ 4 บ้านขุนน้ำ คีรีวง : ชุมชนพึ่งตนเอง (ประคอง สุคนธจิตต์) [p91-123]
  คำสำคัญ คีรีวง ชุมชนพึ่งตนเอง
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พัชราวดี  ตรีชัย) [p125-159]
  คำสำคัญ หนองกลางดง ชุมชนเข้มแข็ง
 • บทที่ 6 ห่วงโซ่คุณภาพการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกร “โครงการผักประสานใจ” อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (อนุรักษ์ ปานสีดำ) [p161-180]
  คำสำคัญ ห่วงโซ่คุณค่า การเกษตรที่ชุมชนให้การสนับสนุน โครงการผักประสานใจ 
  Keywords : value chain , Community Supported Agriculture , Pak Pra Sarn Jai Project
 • บทที่ 7 แนะนำหนังสือ เรื่อง “Marking Globalization Work” (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม) [p181-193]
  คำสำคัญ : การตลาด โลกาภิวัฒน์ 
  Keywords : Marking Globalization
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา