วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2550-มกราคม 2551 ฉบับทฤษฎีสังคมกับการวิพากษ์สภาวะสมัยใหม่

Wednesday, 10.31.2007, 04:50am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2550 - มกราคม 2551 ฉบับทฤษฎีสังคมกับการวิพากษ์สภาวะสมัยใหม่

 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 ทฤษฎีสังคมและการทำความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของแอนโธนี กิ๊ดเดนส์ (เชษฐา  พวงหัตถ์) [p1-41]
  คำสำคัญ ทฤษฎีสังคม
 • บทที่ 2 ความสมเหตุสมผล/อำนาจและสภาวะสมัยใหม่ : หนทางสู่หายนะของมนุษยชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม) [p42-80]
  คำสำคัญ ความสมเหตุสมผล อำนาจ 
 • บทที่ 3 สถานะของระบบการเมืองไทย ภายใต้กรอบธรรมวิทยาแห่งพลเมืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง) [p81-124]
  คำสำคัญ การเมืองไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมวิทยาแห่งพลเมือง 
  Keywords : Thai politics ; Sufficiency Economy ; Civic religion
 • บทที่ 4 อนาคตการเมืองไทย (ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ) [p125-164]
  คำสำคัญ การเมืองไทย วัฒนธรรมทางการเมือง  
  Keywords : Thai politics ; Political Culture
 • บทที่ 5 การปฎิวัติสยาม : รากเหง้า/รากเน่า ประชาธิปไตยไทย (กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ) [p165-189]
  คำสำคัญ การปฎิวัติ ประชาธิปไตยไทย  
  Keywords : Revolution ; Thai Democracy 
 • บทที่ 6 วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ฤาว่า “ทุนนิยม” จะถูกทำลาย (ยุค  ศรีอาริยะ) [p191-223]
  คำสำคัญ ทุนนิยม  
  Keywords : capitalism
 • บทที่ 7 Postmodern : ชะตากรรมโพสต์โมเดิร์นในอุ้งมือนักปรัชญาการเมืองโบราณ  บทวิจารณ์หนังสือ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม) [p225-236]
  คำสำคัญ : โพสต์โมเดิร์น ปรัชญาการเมือง
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา