วารสารร่มพฤกษ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

ค้นหาวารสาร

ประวัติวารสาร

วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

นโยบายของการจัดพิมพ์

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์มีนโยบายและเกณฑ์การรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ และไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียน ไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบัน โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) และต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการ จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน และ บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

วารสารร่มพฤกษ์ (Romphruek Journal)

เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 ถึงปี พ.ศ.2562

วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Romphruek Journal Research and Development, Krirk University 3 Soi Ramintra, Ramintra Rd., Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

Subscribe

Sign up for Alerts, Special Offers, Education and Updates.
สงวนสิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก