วัตถุประสงค์

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เริ่มจัดทำขึ้นมีครั้งแรก ปี พ.ศ.2525 คณะผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โดยบรรณาธิการประกอบด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก