นโยบายของการจัดพิมพ์วารสาร

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์มีนโยบายและเกณฑ์การรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ และไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียน ไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบัน โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) และต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการ จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน และ บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก