การส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังนี้

1. ผู้เขียนต้องชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ

2. บทความที่ส่งมาต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่วารสารร่มพฤกษ์กำหนดเท่านั้น

3. ผู้เขียนต้องส่งเอกสาร1) แบบฟอร์มการส่งบทความ
2) ใบโอนเงิน
3) บทความ มาที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index (ระบบออนไลน์) เท่านั้น โดยจะไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งทางอีเมล์ ไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นๆ

– ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตั้งแต่รับบทความจนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเสร็จ โดยประมาณ 75 วัน

– ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความที่ผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหลังจากการประเมินแล้วเท่านั้น

– ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะบทความที่ส่งมาตามเงื่อนไขนี้เท่านั้น

– วารสารร่มพฤกษ์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาบทความ