ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 39 ฉบับที่ 3

วารสารร่มพฤกษ์: ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 การจัดการ การประเมิน และการปรับตัว (MANAGEMENT, EVALUATION AND ADAPTATION)

บรรณาธิการ

บทที่ 1 : รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานของนักออกแบบสื่อดิจิทัล
Teaching Model for Enhancing the Creativity and Skills of Digital Media Designers
ผู้เขียน : ณปภัช วชิรกลิ่นขจร และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
Napapat Wachiraklinkhajorn and Krismant Whattananarong
คำสำคัญ : ความคิดสร้างสรรค์; ทักษะการทำงาน; นักออกแบบสื่อดิจิทัล
Keywords: Creativity; Skill; Digital Media Designers
บทที่ 2 : อิทธิพลส่งผ่านของการให้คำแนะนำปรึกษาที่เชื่อมโยงแรงบันดาลใจความสามารถทางนวัตกรรมและความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการไปสู่ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกศูนยฦ์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
The Transmission Influences of Mentoring Connecting Inspiration, Innovativeness and Entrepreneurial Readiness
Towards Entrepreneurial Intention of The Vocational Entrepreneurship Incubator Center Members
ผู้เขียน : พรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม บุญฑวรรณ วิงวอน และ เผ่าไทย วงศ์เหลา
Pansiya Nithikitsookkasem Boonthawan Wingwon and Paothai Vonglao
คำสำคัญ : การให้คำแนะนำ ปรึกษา;แรงบันดาลใจ;ความสามารถทางนวัตกรรม;ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ; ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ
Keywords: Mentoring; Inspiration; Innovativeness; Entrepreneurial Readiness; Entrepreneurial Intention
บทที่ 3 : การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Project Evaluation and Follow-up of the Strategic Plan forSustainable Education Development Fiscal Year 2020
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ผู้เขียน :อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
Areewan Iamsa-ard
คำสำคัญ : การติดตาม; ประเมินผลโครงการ
Keywords: Project Monitoring; Evaluation
บทที่ 4 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
Factors Affecting The Effectiveness of School Administration Surasakmontree School
ผู้เขียน : วชิรวิทย์ จตุเทน
Wachirawit Jatuten
คำสำคัญ : ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา; ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
Keywords: School Administration Factors, School Administration Efficiency
บทที่ 5 : ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุุขประจำหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ Effectiveness of Village Health Volunteer’s Competency Development Program for Stroke Prevention Among Hypertensive Patients in Sa Pradu Subdistrict Wichian Buri District Phetchabun Province
ผู้เขียน : ปิยธิดา ขวัญลอย และ ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล
Piyatida Khuanloy and Lukawee Piyabunditkul
คำสำคัญ : โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ; อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน;ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง; ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
Keywords: Competency Developmentprogram ; Village Health Volunteer ; Stroke Prevention ; Hypertensive Patients
บทที่ 6 : รูปแบบการจัดการอุบัติภัยอย่างมีส่วนร่วมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผู้เขียน : จำเนียร ชุณหโสภาค วุฒิชัย อินทร์แก้ว สมพล ทุ่งหว้า รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ และเสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
Jumnian Junhasobhaga Wuttichai Inkaew Sompon Thungwha Roongrattana jaroenjitt and Saowanee Samantreeporn
คำสำคัญ : รูปแบบการจัดการ; อุบัุติภัย; การมีส่วนร่วม
Keywords: Management Model; Accidents; Participation
บทที่ 7 : แรงจูงใจผลักดันและดึงดูดของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวเรือสำราญ ในเขตประเทศไทย
Foreign Tourists’ Push and Pull Motivations in Cruise Tourism with in Thailand
ผู้เขียน : ชญานิศา วงษ์พันธุ์ และ อัศวิน แสงพิกุล
Chayanisa Wongphan and Aswin Sangpikul
คำสำคัญ : แรงจูงใจผลักดันและดึงดูด; นักท่องเที่ยวเรือสำราญ; ท่าเรือแวะพัก
Keywords: Motivation Drive and Attract; Cruise Ship Tourists; PortStopover
บทที่ 8 :  การปรับตัวของชาวนา บ้านท่าสวาย ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
The Adaptation of the Farmers Ban Tha Sawai, Tha Din Daeng Sub-District, Nong Phai District, Petchabun Province
ผู้เขียน : ชเนตตี พิพัฒนางกูร
Chanettee Piphatanangkun
คำสำคัญ : การปรับตัว; ชาวนา
Keywords: Adaptation; Farmers
บทที่ 9 : ทฤษฎีรัฐสวัสดิการของ Paul Spicker
Paul Spicker’s Welfare State Theory
ผู้เขียน : พงษ์เทพ สันติกุล
Pongtep Suntigul
คำสำคัญ : พอลสปิคเกอร์; ทฤษฎีรัฐสวัสดิการ;สวัสดิการสังคม; หน้าที่ทางสังคม; บรรทัดฐานทางศีลธรรม
Keywords: PaulSpicker; WelfareStateTheory;Social Welfare;Social Obligation; Moral Norms
บทที่10 : The Adaptability of University Freshmen A Case Study Of Chongqing Technology and Business University in China
ผู้เขียน : Lei Hu and Manoch Prompanyo
คำสำคัญ : Study Adaptation; Life Adaptation; Life Adaptation;
Interpersonal Adaptation; Mental Adaptation
Keywords: Study Adaptation; Life Adaptation; Life Adaptation;
Interpersonal Adaptation; Mental Adaptation
บทที่11Effect of the Board of Directors’ Characteristics on Corporate Governance
ผู้เขียน : Malee Jaturat Kusuma Dampitakse and Chanongkorn Kuntonbutr
คำสำคัญ : Board of Directors’ Characteristics; Corporate Governance;
CG Score
Keywords: Board of Directors’ Characteristics; Corporate Governance;
CG Score

ไฟล์เล่ม

ที่มา: วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก