การส่งบทความ

ต้นฉบับบทความต้องตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ วิธีการจัดส่งบทความ ดังนี้

1. ส่ง Online พร้อมแนบไฟล์ หรือ

2. ดาวน์โหลดวิธีการส่งบทความ (การส่งบทความ)

ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แนบต้นฉบับบทความพร้อมไฟส์บทความ Microsoft Word จัดส่งมาที่

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ศูนย์วิจัยและพัฒนา เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 402

3. หรือสามารถส่งบทความได้ทาง E-mail บรรณาธิการประจำฉบับ ดังนี้

ประเด็นการรับตีพิมพ์บทความวารสารร่มพฤกษ์ ปี 2558

ปีที่ 33 ฉบับ 1 (ตุลาคม 2557- มกราคม 2558) ประเด็น อุตสาหกรรม

รับบทความถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2557

บรรณาธิการ

อ.สมคิด สมศิริ somkid.somsiri88@gmail.com 08-9825-7538

อ.อรุณ ขยันหา hp_polsci@hotmail.com 08-6207-8785

ปีที่ 33 ฉบับ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558) ประเด็น การศึกษาและการท่องเที่ยว

รับบทความถึงสิ้นเดือน เมษายน 2558

บรรณาธิการ

ผศ.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง suwimonv@yahoo.com 08-1632-5622

ผศ.ศรัณพร ชวนเกริกกุล sarunporn_31@hotmail.com 08-1642-5578

ปีที่ 33 ฉบับ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2558) ประเด็น การบริหาร

รับบทความถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2558

บรรณาธิการ

ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม duangthip556@hotmail.com 08-6777-5760

รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น preecha.pannan9@gmail.com 08-1613-3432

อ.จารุวรรรณ อมรศิลสวัสดิ์ ruja_amorn@siamza.com 08-1922-4365