การส่งบทความ

1. เป็นบทความทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2. บทความซึ่งเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเสนอขอตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นๆ มาก่อน

3. ผู้เขียนจะต้องส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word) โดย

3.1 พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ความยาว 15 (หน้า A4)

3.2 อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

3.3 ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยการเว้นที่ว่างของกระดาษ ให้เว้นที่ว่างขอบกระดาษไว้ทั้ง 4 ด้าน 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว (ขอบด้านบน ขอบด้านซ้าย ขอบด้านขวา ขอบด้านล่าง)

3.4 ส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Word) ล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนกำหนดออกวารสาร

4. รูปแบบการเขียนบทความ ควรเขียนเชิงพรรณาความ หากเป็นบทความที่มาจากงานวิจัยต้องเป็นการเขียนใหม่ โดยนำประเด็นสำคัญมานำเสนอ และใช้รูปแบบการเขียนที่ไม่ใช่เป็นการย่อจากงานวิจัย

บทความวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อในบทความ)

1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)

4. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คำ)

5. บทนำ กล่าวถึง ที่มาและขอบเขตของปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี สมมติฐาน วัตถุประสงค์

6. วิธีการวิจัย กล่าวถึง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล

7. ผลการวิจัย กล่าวถึงผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย และอาจแสดงภาพหรือตารางประกอบการอภิปรายผลการศึกษาวิจัย

8. บทสรุป กล่าวถึง สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

9. เอกสารอ้างอิง (วารสาร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th Style)

บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อในบทความ)

1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)

4. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คำ)

5. บทนำ กล่าวถึง ความสำคัญของบทความที่ต้องการนำเสนอ

6. เนื้อหา (สร้างหัวข้อตามความสำคัญที่ต้องการนำเสนอ)

7. บทสรุป

8. เอกสารอ้างอิง (วารสาร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th Style)

5. หากผู้เขียนใช้นามแฝง กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

6. สำหรับบทความปริทัศน์-บทวิจารณ์หนังสือผู้เขียนจะต้องแจ้งแหล่งที่มาโดยละเอียด

7. แนบแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารร่มพฤกษ์พร้อมบทความ

8. วารสารร่มพฤกษ์ขอสงวนสิทธิ์การรับตีพิมพ์บทความซึ่งมีเนื้อหาและชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตรงกับประเด็นในแต่ละฉบับเท่านั้น

9. ส่งบทความเสนอพิจารณาตีพิมพ์ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index

สอบถามรายละเอียดการจัดส่งบทความเพิ่มเติมที่ กองบรรณาธิการ หรือ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก โทรศัพท์ : 0-2552-3500-9 ต่อ 402

และสามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความวารสารร่มพฤกษ์ฉบับย้อนหลังได้ที่

http://romphruekj.krirk.ac.th/ และ

https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/issue/archive