วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 การศึกษา กฎหมาย และการเมือง (Education Law and Politics)

Saturday, 05.12.2018, 07:43am

 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 การศึกษากลวิธีทางภาษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์ : พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (พ.ศ.2493-2537) A Pragmatics Study of  Linguistic Strategies : The Royal Tutelage of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Bestowed on Graduation Ceremony (1950-1994)
     สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ : Sittitam Ongwuttiwat
     
  คำสำคัญ : พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร; กลวิธีทางภาษา; การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์
     Key words : The Royal Tutelage of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Bestowed on Graduation Ceremony; Linguistic strategies; A Pragmatics Study
 • บทที่ 2 แพะในคดีอาญากับปัญหาการรื้อฟื้นคดี : ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ A Scapegoat of the Criminal Case in the Retrial of Criminal Case : A Study of the Public Prosecutor Role
     คมกริช  ดิษฐเจริญ และ จารุวรรณ  อมรศิลสวัสดิ์ : Komgrit  Ditjaroen and Jaruwan  Amornsinsawad
     คำสำคัญ : แพะในคดีอาญา; การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่; บทบาทของพนักงานอัยการ
     Keywords : Scapegoat in Criminal Case; The Retrial of Criminal Case; Role of the Prosecutor
 • บทที่ 3 ผลกระทบของการอุปการะเด็กในสถานสงเคราะห์ The Effects of Institutional Care on Children
     หฤทัย กมลศิริสกุล  :  Harutai Kamolsirisakul
     คำสำคัญ : นโยบายประชานิยมของทักษิณ; ความขัดแย้งทางชนชั้น; การรัฐประหาร
     
  Keywords : Thaksin’s Populism; Class Struggle; Coup d’ état
 • บทที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะผู้นำกับการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 Capability Leadership Development in Educational Reform the Administrators of Thai Higher Education in Thailand 4.0 Nakhon Pathom Province
     นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์ และ ธิดา กมลรุ่งเรือง : Nives Thamachaichusak and Tida Kamonrungruang
     คำสำคัญ : การพัฒนาขีดความสามารถ; ภาวะผู้นำ; การปฏิรูปการศึกษา; ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย; ไทยแลนด์ 4.0
     Keywords : 
  Capability Development; Leadership; Educational Reform; The Administrators of Thai Higher Education in Thailand; Thailand 4.0
 • บทที่ 5 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 Development of Teacher Preparation Model to Serve Education 4.0
     ศรีหทัย  วาดวารี : Srihathai  Wadvaree
     
  คำสำคัญ : การผลิตครูยุค 4.0;  สมรรถนะครูยุค 4.0; การผลิตครู
     
  Keywords : Teacher Preparation 4.0; Teacher’s Competencies 4.0; Teacher Education
 • บทที่ 6 วิจัยเพื่อท้องถิ่น : บทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน Community-Based Research: University Role in Sustainable Community  Development
    เพ็ญประภา ภัทรานุกรม : Phenprapha Pattaranukrom
     คำสำคัญ : วิจัยเพื่อท้องถิ่น; บทบาทมหาวิทยาลัย; การพัฒนาชุมชน
     Keywords : Community-Based Research (CBR); University Role; Community   Development
 • บทที่ 7 พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหาบเร่แผงลอย: กรณีศึกษาเขตบางเขน Stallholders’ Economic Behaviors : A Case Study of Bang Khein District
     สุจิตรา  สามัคคีธรรม : Sujitra Samukkethum
     คำสำคัญ : เศรษฐกิจนอกระบบ; พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหาบเร่แผงลอย;
     Keywords : informal economic sector; stallholders’ economic behavior
 • บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรร่วม : ศึกษากรณีป่าชุมชนในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ Management of Common-Pool Resources : Case Studies of Community Forests in Thepsathit District Chaiyaphum Province
     พัชรินทร์ โชคศิริ : Patcharin Choksiri
             คำสำคัญ : การจัดการป่าชุมชน; ทรัพยากรร่วม; การจัดการทรัพยากรร่วม

     Keywords : Community Forest Management; Common-Pool Resources; Common-Pool Resource Management
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: