วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 ยุทธศาสตร์การบริหารสังคมเพื่อก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 (Social Management Strategy for Thailand 4.0)

Wednesday, 08.02.2017, 02:11pm

 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 ทิศทางธุรกิจความเชื่อของสังคมไทยยุค 4.0 Business Direction on Belief in Thailand 4.0
     รุจิกาญจน์ สานนท์ จุฑา เทียนไทย และ กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 
     
  คำสำคัญ : ความเชื่อ; ทิศทางธุรกิจ;สังคมไทย; สังคมไทยยุค 4.0
     
  Key words : Belief; Business Direction; Thai Culture; Thailand 4.0
 • บทที่ 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 Sufficiency Economy Philosophy and Management of Universities in the Thailand 4.0 Era
     
  สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์ : Surajet Chaiphanphong
     
  คำสำคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง; บริหาร; มหาวิทยาลัย; ไทยแลนด์ 4.0
     
  Keywords : Sufficiency Economy; Management; Universities; Thailand 4.0
 • บทที่ 3 การพัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0 Development of Food Preservation and Processing for Thailand 4.0
     
  จันทนี ธีรเวชเจริญชัย : Junthanee Teravecharoenchai
     
  คำสำคัญ : การถนอมและแปรรูปอาหาร; ไทยแลนด์ 4.0; เมืองนวัตกรรมอาหาร
     
  Keywords : Food Preservation and Processing; Thailand4.0; FoodInnopolis
 • บทที่ 4 เป็นธรรมของสัญญาค้ำาประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ The Fairness of the Contract of Suretyship in accordance with the Civil and Commercial Code Amendment Act (No.20) 2014 and (No.21) B.E.2558
     ไฉไล ศักดิวรพงศ์ : Chailai Sakdivorapong
     คำสำคัญ : เจ้าหนี้; ลูกหนี้; ผู้ค้ำประกัน
     Keywords : Creditor; Debtor; Surety 
 • บทที่ 5 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย Legal Measures for Sky Lantern Release
     
  พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
     
  คำสำคัญ : มาตรการทางกฎหมาย; กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย
     
  Keywords : Legal measures; Legal for Sky Lantern Release
 • บทที่ 6 พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ The Buddhist Integration of the Sangha Organization Administration in Nakhon Sawan Province:Analyzed from the Process and Achievement
     วิชัย  ธรรมชอบ : Vichai Thamchob
     คำสำคัญ : พุทธบูรณาการ; การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์; ผลสัมฤทธิ์บริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
     Keywords : Buddhist Integrative; Sangha Organization Administration;  Achievement Sangha Organization Administration
 • บทที่ 7 สวัสดิการชุมชนกับการสร้างสังคมเข้มแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร Community Welfare and Creation of Strong Society in Bangkok Metropolitan
     สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และ สุพรรณี ไชยอำพร
     คำสำคัญ : สวัสดิการชุมชน; สังคมเข้มแข็ง; ภาวะผู้นำ; การมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
     Keywords : Community Welfare; Strong Society; Leadership; Participation and Partners
 • บทที่ 8 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้ 
     พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
 • บทที่ 9 เวลานี้ที่เป็นสุข 
     เสฏฐวุฒิ  อินทะจักร์
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: