วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ : ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563) ธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคม (Business for Social Development)

Monday, 04.13.2020, 09:22am

  • บทบรรณธิการ

  • บทที่ 1 แนวทางการจัดการฟาร์มคาเฟ่ ตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : The Approach of Farm Cafe Management followed the New theory of agriculture of the Farm Café entrepreneurs in Phra Nakhon Si Ayutthaya province
ผู้เขียน :  ญาณิศา  เผื่อนเพาะ และ สันติธร ภูริภักดี :  Yanisa  Phuanpoh and Santidhorn  Pooripakdee
คำสำคัญ : แนวทางการจัดการ; ฟาร์มคาเฟ่; เกษตรทฤษฎีใหม่; ผู้ประกอบการฟาร์มคาเฟ่
Keywords : The Approach of Management; Farm Café; New Theory of Agriculture;The Farm
   Café Entrepreneurs
  • บทที่ 2 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ“ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น” ประเทศไทย : Guidelines for Developing Communication Strategy of Public Relations by Using Social Media of Community Markets for Local Businesses Thailand
ผู้เขียน : เพียงกมล  เกิดสมศรี และ ปรีชา พันธุ์แน่น : Piengkamol Kerdsomsri and Preecha Phannan
คำสำคัญ : กลยุทธ์การสื่อสารการประชาสัมพันธ์; สื่อสังคมออนไลน์; ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
ประเทศไทย
Keywords : Communication Strategy for Public Relations; Social Media; Community Markets 
   for Local Business in Thailand.
  • บทที่ 3 สภาพการณ์และแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านคลองเป้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : Conditions And Guidelineds For Community Based Tourism Development A Case Study Of Ban Khlong Peng Moo 2 Bang Nang Li  Subdistict  Amphawa District Samut Songkhram Province
ผู้เขียน : อัจฉรีย์ มานะกิจ และ พิทักษ์  ศิริวงศ์ : Atcharee Manakij and Phitak Siriwong
คำสำคัญ : สภาพการณ์; แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  
Keywords : Conditions; Guideline for community Based Tourism Development

  • บทที่ 4 การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : Systems and Mechanisms Development to drive Community Based Research (CBR) in Bangkok
ผู้เขียน : ปรีชา ปิยจันทร์ เพ็ญประภา ภัทรานุกรม สุจิตรา สามัคคีธรรม และ หฤทัย กมลศิริสกุล 
     Preecha Piyachan Phenprapha Pattaranukrom Sujitra Samukkethu and 
     Harutai Kamolsirisakul
คำสำคัญ : การพัฒนา; ระบบและกลไก; งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
Keywords : The Development; Systems and Mechanisms; Community - Based Research
  • บทที่ 5 การวิเคราะห์วาทกรรม : การดำรงอัตลักษณ์คริสตชนของกลุ่มคาทอลิกบางนกแขวกอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม : Discourse Analysis : Christian Identity Preservation of Bang Nok Khwaek Catholics District Bang Khonthi Samut Songkhram Province
ผู้เขียน :  พิชญาพร พีรพันธุ์ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ : Pichayaporn Peerapan and  Phitak Siriwong
คำสำคัญ : การวิเคราะห์วาทกรรม; อัตลักษณ์คริสตชน; กลุ่มคาทอลิกบางนกแขวก
Keywords : Discourse Analysis; Christian Identity; Bang Nok Khwaek Catholics

  • บทที่ 6 Behavior of Generation Y towards Workplace Fun in Multinational Company in Thailand :พฤติกรรมของคนรุ่น Y ต่อความสนุกในสถานที่ทำงานของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
ผู้เขียน : Chenin Chen : เชนินทร์ เชน
Keywords : Behavior;  Workplace Fun;  Multinational Company in Thailand
คำสำคัญ : พฤติกรรม; ความสนุกในที่ทำงาน; บริษัทข้ามชาติในประเทศไทย

  • บทที่ 7 Factors Affecting the Decision-Making of the Chinese Students to Study in Higher Education Institutions in Thailand : การสำรวจปัจจัยการตัดสินใจของนักเรียนจีนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ผู้เขียน :  Yan Ye : หยาง ยี
Keywords : Factors Exploration; Chinese Students; Decision-making; 
  Thailand’s Higher Education Institutions
คำสำคัญ : การสำรวจปัจจัย นักเรียนจีน การตัดสินใจ; สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

  • บทที่ 8 Intrinsic Control by Invisible Hand : Economic Incentive of Rape Causes in China :ภัยเงียบจากมือที่มองไม่เห็น : เหตุจูงใจทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่การข่มขืนในประเทศจีน
ผู้เขียน : Shi Qiang : ฉื่อ เฉียง
Keywords : Migrant Workers; Rape offenders; Poverty Alleviation
คำสำคัญ :  แรงงานข้ามชาติ; ผู้กระทำความผิดข่มขืน; บรรเทาความยากจน


 

ที่มา: