วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) นวัตกรรมการศึกษา : Educational Innovation

Wednesday, 08.02.2017, 02:10pm

 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) บน Cloud Computing ด้วย Google Apps : A Development of the Learning Method of Problem-Based Learning with Cooperative Learning on Cloud Computing by Google Apps
     ลลิตา ณ หนองคาย และ ธงชัย แก้วกิริยา : Lalita Na Nongkhai and Thongchai Keawkiriya
     
  คำสำคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือ; การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน; ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ; Google Apps
     
  Key words : Cooperative Learning; Problem-Based Learning; PBL; Cloud Computing; Google Apps
 • บทที่ 2 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : A Study of Achievement Motivation of Students in Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit Rajabhat University
     
  พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อัมพร ศรีประเสริฐสุข พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล : Passarin Korlertvolapong Amphorn Sriprasertsuk Pornpen Traiphong and Yutthapong Leelakitpaisarn
     
  คำสำคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์; นักศึกษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     
  Keywords : Achievement Motivation; Students in Faculty of Humanities and Sciences; Suan Dusit Rajabhat University
 • บทที่ 3 นวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 : The Educational Innovation of Skill Development for Living in the 21st. Century   
     
  วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ : Wilailak Ratanapeantamma
     
  คำสำคัญ : นวัตกรรมการศึกษา; การดำรงชีวิต; ทักษะในศตวรรษที่ 21
     
  Keywords : Educational Innovation; Living; 21st Century Skills
 • บทที่ 4 การสร้างการรับรู้ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลให้เป็นที่จดจำของผู้ชม : Perception Creation of Digital Television Station to Be Remembered by Viewers
     ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ : Supasil Kuljitjuerwong
     คำสำคัญ : การรับรู้; สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล; การจดจำ
     Keywords : 
  Perception; Digital Television Station; Remembering
 • บทที่ 5 วารสารศาสตร์ข้อมูลกับการรายงานข่าวของสื่อไทย : Data Journalism and News Report of Thai Media
     
  เอกพล เธียรถาวร : Ekapon Thienthaworn
     
  คำสำคัญ : วารสารศาสตร์ข้อมูล; การรายงานข่าว; สื่อมวลชนไทย
     
  Keywords : Data Journalism; News Reporting; Thailand
 • บทที่ 6 รูปแบบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จัดทำบัญชีเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนในจังหวัดนครราชสีมา : The Model of Competency of Accountants in ASEAN Free Trade Zone Opening in Nakhon Ratchasima Province
     สำราญ บุญเจริญ ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี และปาลิดา เชษฐ์ขุนทด : Samran Booncharoen, Preeyanat Eapsirimetee and Palida Chetkhunthod
     คำสำคัญ : รูปแบบ; สมรรถนะ; ผู้จัดทำบัญชี; การถดถอยเชิงเส้น; ปัจจัย
     Keywords : 
  Model; Competency Accountants; Multiple Regressions; Factor
 • บทที่ 7 การประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจนครบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง : Public Relations of Metropolitan Police Station and Community Participation : A Case Study of Thoongsonghong Police Station
     ศรัณพร  ชวนเกริกกุล : Sarunporn  Chuankrerkul
     คำสำคัญ : ประชาสัมพันธ์; สถานีตำรวจนครบาล; การมีส่วนร่วม
     Keywords : 
  Public Relations; Police Station; Participation
 • บทที่ 8 เกม : นวัตกรรมเพื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์   Game: Innovation for Creative Education
     ณัฐญา  นาคะสันต์ และ ชวณัฐ  นาคะสันต์ : Nataya Nakasan and Chawanat  Nakasan
     คำสำคัญ : เกม; การศึกษา; นวัตกรรมทางการศึกษา; การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
     Keywords : 
  game; education; educational innovation; Game-Based Learning
 • บทที่ 9 กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตักเตือนในภาษาไทยและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ : Linguistic Strategies used for Admonishing in Thai and Native Speakers’ Motivational Concerns
     สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ : Sittitam Ongwuttiwat
     คำสำคัญ : กลวิธีทางภาษา; การตักเตือนในภาษาไทย; ภาษากับวัฒนธรรม; ข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ; วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย
     Keywords : 
  linguistic strategy; the admonish in Thai; native speakers’ motivational concern; language and culture; emancipator pragmatics
 • บทที่ 10 ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
       บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ : Boonyou Khorpornprasert 
 • บทที่ 11 ทำน้อยให้ได้มาก (The Power of Less)
       สมนัฎฐา ภาควิหก : Somnattha-Pakwihok
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: