วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ : ROMPHRUEK JOURNAL ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562) คือความหลากหลายในองค์ความรู้? (Diverse Fields of Knowledge?)

Thursday, 08.29.2019, 09:20pm

 • บทบรรณธิการ
 • บทที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของผู้บริหารงานตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Factors Affecting Fraud Risk Management of Chief Executives of Internal Audit Firms Listed on the Stock Exchange of Thailand
  ผู้เขียน  :  ธนัยนันท์ ภัทรวิริยโภคิน และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ Thanainan Phatraviriyahphokin and Kanoksak Sukkawattanasinit
    คำสำคัญ ตรวจสอบภายใน; การบริหารความเสี่ยง; การทุจริต
    Keywords : Internal Audit; Risk Management; Fraud
 • บทที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : ศึกษากรณีพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย : Factors Influencing Organizational Citizenship Behavior : A Case Study of Commercial Bank Employees in Thailand
  ผู้เขียน ชเนตตี พิพัฒนางกูร ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ อภิชา บุญภัทรกานต์ และ บุญชอบ พุ่มไพจิตร Chanettee Piphatanangkun Piyachart Jarutirasarn Apicha Boonpattarakan and Boonchop Poompaichit
  คำสำคัญ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ; ธนาคารพาณิชย์
  Keywords Organizational Citizenship Behavior; Commercial Bank
 • บทที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจสืบทอดธุรกิจครอบครัวของกลุ่มทายาทธุรกิจเจนเนอเรชั่นวาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Factors Related to the Willingness to Inherit the Family Business of the Generation Y Business Successor Group Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
  ผู้เขียน : ญาณิศา เผื่อนเพาะ และ ประสพชัย พสุนนท์ : Yanisa Phuanpoh and Prasopchai Pasunon
  คำสำคัญ : ธุรกิจครอบครัว; ทายาทธุรกิจ; เจนเนอเรชั่นวาย
  Keywords Family Business; Successor; Generation Y
 • บทที่ 4 คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบาบ๋าและผ้าปาเต๊ะของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต : Brand Equity Affecting the Purchasing Loyalty of Baba Clothing and Batik Sarong of Phuket Tourist Community Enterprise
  ผู้เขียน : ดรุณี มูเก็ม : Darunee Mukem 
  คำสำคัญ :  ตราสินค้า D’s corner; คุณค่าตราสินค้า; ความภักดีต่อตราสินค้า
  Keywords Brand D’ s corner; Brand equity; Brand loyalty
 • บทที่ 5 การจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) กับการปรับตัวทางการศึกษาของประเทศไทย New World Order and Educational Adaptation in ThaiLand
  ผู้เขียน : เพ็ญประภา ภัทรานุกรม : Phenprapha Pattaranukrom 
  คำสำคัญ :  ระเบียบโลกใหม่; การปรับตัวทางการศึกษาของประเทศไทย
  Keywords New World Order; Educational Adaptation in Thailand
 • บทที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : ทางเลือกในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาไทย : Age-Friendly Higher Education Institutions : Thai Higher Education Institutions’ Alternative to Adapt for Survival
  ผู้เขียน : อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ : Apipa Prachyapruit
  คำสำคัญ :  สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ; ปัจจัยที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคสำหรับนักศึกษา ผู้ใหญ่และ สูงอายุ; สังคมผู้สูงอายุ
  Keywords Age-Friendly Higher Education Institution; Enablers and Barriers For Adult And Elderly Students; Aging Society
 • บทที่ 7 การศึกษาความสามารถด้านการประกอบอาหารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนปัญญาวุฒิกรโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  A Cookery Study of Students with Intellectual Disabilities at Panyawuthikorn School Using Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain
  ผู้เขียน  :  กาญจนา เดชภิญญา และ วีณัฐ สกุลหอม : Kanchana Detpinya and Veenust Sakoonhom
  คำสำคัญ  เด็กบกพร่องทางสติปัญญา; ทักษะปฏิบัติของเดวีส์; การประกอบอาหาร
  Keywords : Students with Intellectual Disabilities; Davies’ Performance Skill; Cooking Skill Abilities.
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบวากยสัมพันธ์ประโยคเปรียบเทียบที่ใช้บุพบท “比” ในภาษาจีน และ “กว่า” ในภาษาไทย The Syntactic Analysis and Comparison of Comparative Sentences Using Prepositions “bi” in Chinese and “Kwa” in Thai
  ผู้เขียน : ตรีศูล เกษร ศุภกร ทาพิมพ์ และ อนงครัตน์ บังศรี Threesoon Kesorn Suphakorn Tapim and Anongkarat Bangsri 
  คำสำคัญ :  ภาษาจีน; ภาษาไทย; ประโยคเปรียบเทียบ
  Keywords Kwa; (bi); Chinese Language; Thai Language; Comparative Sentence
 • บทที่ 9 อำนาจและความรู้กับสิทธิในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต Power and Knowledge with the Right to Refuse Treatment at the Terminal Stage of Lifes
  ผู้เขียน  :  ร่มธง สินธุประสิทธิ์ และ อภิรัตน์ กังสดารพร : Romthong Sinthuprasit and Apirat Kangsadanporn
  คำสำคัญ :  อำนาจและความรู้; การปฏิเสธการรักษา; วาระสุดท้ายของชีวิต
  Keywords : Power and Knowledge; Refuse Treatment; Terminal Stage of Life
 • บทที่ 10 ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้สื่อข่าวบันเทิงโทรทัศน์ไทย The Indicators of Thai Television Entertainment Reporter Professionalism
  ผู้เขียน  : จรัสมงกุฎ พัฒนพัชร : Jaratmongkut Pattanapatch
  คำสำคัญ ดัชนีชี้วัด; ความเป็นวิชาชีพ; ผู้สื่อข่าวบันเทิงโทรทัศน์; เทคนิคเดลฟาย
  Keywords : Indicators; Professionalism; Thai Television Entertainment Reporter; Delphi Technique
 • บทที่ 11 ปัจจัยการลงทุนโดยตรงในพม่าของบริษัทไทยในตลาดหลักทรัพย์  The Determinants of Thai Listed Firms’ Foreign Direct Investment in Myanmar 
  ผู้เขียน : เชนินทร์ เชน : Chenin Chen
  คำสำคัญ :  ปัจจัยการลงทุน; บริษัทไทยในตลาดหลักทรัพย์; ประเทศพม่า
  Keywords Determinants; Investment; Thai listed Firms’; Myanmar
 • บทที่ 12 การจัดการองค์กรในช่วงวิกฤตทางการเมือง : ศึกษากรณีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  Organization Management in Time of Political Crisis : A Case Study of National Blood Centre of Thailand
  ผู้เขียน  : เบญจมาภรณ์ ธนโกเศศ : Benjamaporn Dhanakoses
  คำสำคัญ การจัดการภาวะวิกฤต; การจัดการองค์การ; วิกฤตการเมืองไทย
  Keywords : Chaos Management; Organization Management; Political Crisis in Thailand
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: