วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –สิงหาคม 2559) การสื่อสาร : ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี (Communication: Language, Culture, and Technology)

Wednesday, 08.02.2017, 02:06pm

 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กระจายข้อมูลในกลุ่มเยาวชน (Information Dissemination Behavior in Online Social Networks of Teenagers)
     สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง : Suwimon Vongsingthong
     
  คำสำคัญ : สื่อสังคมออนไลน์; พฤติกรรม; แบ่งปันข้อมูล; แพร่กระจาย
     
  Key words : Behavior; Dissemination; Sharing; Social Media
 • บทที่ 2 Augmented Reality : เติมชีวิตให้สื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา
     
  ณัฐญา  นาคะสันต์ และ ศุภรางค์  เรืองวานิช : Nataya Nakasan and Supparang Ruangvanich
     
  คำสำคัญ : ความเป็นจริงเสริม; สื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา; เทคโนโลยีการศึกษา;
     
  Keywords : Augmented Reality ; Educational Printed Media ; Educational Technology
 • บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาการตลาดอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ (An Approach of Sustainable Marketing  Development : A Case Study of  Bang Phli Ancient Market, Bang Phli District, Samut Prakan)
     ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม : Duangthip Chan-uam
     
  คำสำคัญ : การพัฒนาการตลาด; ตลาดโบราณบางพลี; ความยั่งยืน;
     
  Keywords : Marketing Development; Bang Phli Ancient  Market; Sustainability
 • บทที่ 4 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดภูเก็ต (The Selection Decision of Foreign Tourists for the Accommodation in Phuket Province)
     วัชรินทร์ เกิดทรัพย์ : Watcharin Keadsap
     คำสำคัญ : การตัดสินใจ; การเลือกที่พัก; นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
     Keywords : 
  Decision; Selection for Accommodation; Foreign Tourists
 • บทที่ 5 สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ตอน เมื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) จะเป็นกับดักใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงสังคม (Media is the Social School Internet : A Big Trap in Society's Changing)
     
  จำรัส  จันทนาวิวัฒน์ : Chamrus Chantanaviwat
     
  คำสำคัญ : สื่อสารมวลชน; สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม; การสื่อสารข้ามสื่อ; อินเทอร์เน็ตนวัตกรรมสื่อสารมวลชน;
     
  Keywords : Thai Mass Media; Media is the social school; Convergence Media; Internet; Innovation Media
 • บทที่ 6 การเฝ้าระวังและติดตามกลยุทธ์การสื่อสารในการส่งเสริมการตลาดนมผงในประเทศไทยที่ละเมิดหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กระหว่างการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก (A  Surveillance  and Monitoring of  Marketing Communication  in Promoting the  Powdered Milk Products that Violate the International Code during the Push for the Enactment of the Draft Marketing of Infant and  Young Child Food and Related Products Act in Thailand)
     บวรสรรค์ เจี่ยดำรง : Bavonsan Chiadamrong
     คำสำคัญ : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดนมผง; มายาคติ “นมผงเท่ากับนมแม่”; หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก;
     Keywords : 
  The marketing communication strategy for powered milk; Myth “Powdered Milk is the same as Mothers’ Breast Milk”; International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes
 • บทที่ 7 การสำรวจพฤติกรรมและรสนิยมการรับชมรายการโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ชมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Exposure Behavior and Taste from Watching TV Program of Urban Audience in Bangkok and Perimeter)
     กานต์ เชาวน์นิรัติศัย : Karn Chaonirattisai
     คำสำคัญ : พฤติกรรม; รสนิยม;
     Keywords : 
  Exposure Behavior; Taste
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: