วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) มนุษย์ องค์กร และการจัดการ (Human Organizational and Management)

Friday, 11.16.2018, 07:40am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) มนุษย์ องค์กร และการจัดการ (Human Organizational and Management)

 • บทบรรณธิการ
 • บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรร่วม : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ Common-pool Resource Management:Theoretical Approach and Application
  ผู้เขียน  :  สุจิตรา สามัคคีธรรม สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และ สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ : Sujitra Samukkethum Somsak Samukkethum and Suvimon Chaiphanphong
  คำสำคัญ : การจัดการทรัพยากรร่วม ,Elinor Ostrom, สิทธิชุมชน
  Keywords : common-pool resource management; Elinor Ostrom; community rights
 • บทที่ 2 : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์วิชาชีพครูของครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร A Study of Causal Relationship of Factors Affecting Teaching Profession Identity of Teacher Assistant under the Bangkok Metropolitan Administration
  ผู้เขียน  : ชนชม  ดิตถ์โภคินสกุล และ วิไลลักษณ์  ลังกา : Chonchom  Ditphokinsakul and Wilailak  Langka
  คำสำคัญ : อัตลักษณ์วิชาชีพครู ; ครูผู้ช่วย
  Keywords : teaching profession identity; teacher assistant; Structural Equation Modeling Analysis
 • บทที่ 3 : การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) Construction of a Mathematics Process Skills Test for Prathom Suksa 6 Students by Application of Generalizability Theory
  ผู้เขียน : ศิริขวัญ   ใสแสง เรืองเดช  ศิริกิจ และ อรอุมา  เจริญสุข : Sirikwan Saisaeng  Ruangdech Sirikit  and Orn-uma Charoensuk
  คำสำคัญ : การสร้างแบบวัด; แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์; ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
  Keywords : test construction; mathematical process; Generalizability Theory
 • บทที่ 4 : การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบสตอรี่ไลน์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 The Animation Development to Engage Ethics of Grade 6 Students Using Process of Storyline Technique
  ผู้เขียน : ธนีวรากานต์ ณัฏฐ์ชนะกุณ และ เนติรัฐ วีระนาคินทร์ : Thaneevarakarn Natchanakun and Natirath Weeranakin
  คำสำคัญ : แอนิเมชัน 2 มิติ ; คุณธรรมจริยธรรม ; ศีล 5
  Keywords : two-dimensional animation; ethics and morality;  the Five Precepts
 • บทที่ 5 : โมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน The Causal Model of Organizational Commitment of Officers in the Department of Skill Development
  ผู้เขียน :  ประภาพร ชุลีลัง : Prapaporn Chulilung
  คำสำคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ ; โมเดลเชิงสาเหตุ ; กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  Keywords : organizational commitment; Causal Model; Department of Skill Development (DSD)
 • บทที่ 6 : ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ Compensation Factors Affecting to Employee Performance : Case Study of Car Parts Manufacturing Company in Samut Prakan province
  ผู้เขียน : รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ : Rungarun Khasasin
  คำสำคัญ : ค่าตอบแทนทางการเงิน; ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน; ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  Keywords : financial compensation; non-financial compensation; performance
 • บทที่ 7 : การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ Legal Reforms on Public Contracts in Turnkey Project
  ผู้เขียน : อมรรัตน์ กุลสุจริต และ พัชรวรรณ นุชประยูร : Amornrat Kulsudjarit and Bajrawan Nuchprayool
  คำสำคัญ : การปฏิรูปกฎหมาย; สัญญาของรัฐ; สัญญาทางปกครอง; สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ; การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
  Keywords : Legal Reform; Public Contract; Administrative Contract; Turnkey Contract; Anti-Corruption 
 • บทที่ 8 : การเลือกตั้งท้องถิ่น : ข้อจำกัดของกระบวนการประชาธิปไตย Local Elections: Limitation of Processes Democracy
  ผู้เขียน : สุพัฒน์จิตร ลาดบัวขาว :  Supatjit Ladbuakhao
  คำสำคัญ : การเลือกตั้งท้องถิ่น; ข้อจำกัด; กระบวนการประชาธิปไตย
  Keywords : local elections; limitation; Democracy Process
 • บทที่ 9 : การต่อรองความหมายและการบริโภคสัญญะปีชงในสังคมไทย Negotiation of meaning and sign consumption of misfortune year in Thai society
  ผู้เขียน : เหมือนฝัน คงสมแสวง : Muanfun Kongsomsawaeng
  คำสำคัญ : การต่อรองความหมาย; การบริโภคสัญญะ; ปีชง
  Keywords : negotiation of meaning; sign consumption; misfortune year
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: