วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) สาธารณสุข : Public Health

Wednesday, 12.21.2016, 07:29am


กองบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทที่ 1     ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

 Efficiency of Fundamental Public Health Management of Local Authorities in Thailand
                 เฉลิมวุฒิ อุตโน  จำลอง โพธิ์บุญ และ วิสาขา ภู่จินดา
Chalermwut Uttano Chamlong Poboon and Wisakha Phoochinda
คำสำคัญ : งานสาธารณสุขมูลฐาน; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ประสิทธิภาพ
Keywords : Fundamental Public Health Management; Local Authorities; Efficiency

บทที่ 2     ผู้ป่วยจิตเวชกับปัญหาการดำเนินคดีอาญา
Psychiatric Patients and the Problem of Criminal Prosecution
จารุวรรณ  อมรศิลสวัสดิ์ Jaruwan  Amornsinsawad
คำสำคัญ : ผู้ป่วยจิตเวช; การดำเนินคดีอาญา
Keywords : Psychiatric Patients; Criminal Prosecution

บทที่ 3     การศึกษาเปรียบเทียบสารกำจัดแมลงตกค้างในผักใบเขียวของการปลูกพืชแบบทั่วไป แบบปลอดสารพิษ
และแบบอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม 
A Comparative Study on Insecticide Residues of Green Leafy Vegetables from General Cultivation,
Pesticide-free Vegetable and Organic Vegetable Production in
Nakhon Pathom Province
ภาณุพันธุ์ อิ่นแก้ว และ สยาม อรุณศรีมรกต Panupun Inkaew and Sayam Aroonsrimorakot
คำสำคัญ : สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช; ผักปลอดสารพิษ; ผักอินทรีย์; ความรู้ความเข้าใจ
พฤติกรรมและเจตคติในใช้
-สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Keywords : Insecticide ; Pesticide ; Free Cultivation ; Organic Cultivation ; Knowledge and Understanding ;
ehavior ; Attitude

บทที่ 4     รูปแบบการทำเกษตรประณีตสำหรับผู้สูงอายุ
Agriculture Refined (Kaset Praneet) Model for the Elderly
วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ Wilailak Ratanapeantamma
คำสำคัญ : เกษตรประณีต; ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง; ผู้สูงอายุ
Keywords : Agricultural Refined (Kaset Praneet); Sufficiency Economy Philosophy; the Elderly

บทที่ 5     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 
Factors Related to Promoting Health Service to Elderly at Public Health Center 67 Thawiwatthana, Department
of Health,
Bangkok Metropolitan Administration
รัตนา มูลนางเดียว Rattana   Moolnangdeaw
คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง; หญิงตั้งครรภ์
Keywords : Factors Related to Self-Care Behaviors ; Pregnant Women

บทที่ 6     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์
โรงพยาบาลบางนา
5 จังหวัดสมุทรปราการ 
Factors Related to Self-Care Behaviors of Pregnant Womenat Bangna 5 Hospital, Samutprakarn Province
 กวินฑรา ปรีสงค์ Kawinthra Preesong  
คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง; หญิงตั้งครรภ์
Keywords : Factors Related to Self-Care Behaviors ; Pregnant Women

บทที่ 7     การจัดการความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อออกฝึกภาคสนามของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ; 
Knowledge Management of Field Training for Public Health Professionals of Public Health Students
วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย Vanvisa Sresumatchai
คำสำคัญ : การจัดการความรู้; ชีวสถิติ; ความรู้ฝังลึก; ความรู้ชัดแจ้ง
Keywords : Knowledge Management; Biostatistics; Tacit Knowledge; Explicit Knowledge

บทที่ 8     ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ; 
Nakhon Pathom Rajabhat University Staff’s Satisfaction toward Provident Fund Project         
ศศิธร ปั้นก้อง และ วัชรินทร์  ชาญศิลป์ Sasithorn  Pankon and Vacharin  Chansilp
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ; กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ; ความรู้; การบริหาร;โครงการสวัสดิการ
Keywords : Satisfaction; Provident Fund; Knowledge; Project Management; Benefits

บทที่ 9     กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน
 Influence The Psychology of Persuasion
ประวีร์  ประพันธ์วงศ์ Prawee Prapunwong 

ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: