วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2558) การศึกษาและการท่องเที่ยว : Education and Tourism

Tuesday, 09.01.2015, 09:43am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 33  ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2558) การศึกษาและการท่องเที่ยว Education and Tourism
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณธิการ 
 • บทที่ 1 การศึกษาเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม : ทางออกของความรุนแรงทางเพศ (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม)
  คำสำคัญ : การศึกษา ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ความรุนแรงทางเพศ 
  Key words : Education, Gender Equality, Sexual Violence
 • บทที่ 2 ความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 (ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์)
  คำสำคัญ : ความท้าทาย, อุดมศึกษาไทย, ประชาคมอาเซียน 
  Key words : Challenges, Higher Education in Thailand, ASEAN Community
 • บทที่ 3 การพัฒนาและการปรับตัวของการท่องเที่ยวไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ)         
  คำสำคัญ : การท่องเที่ยว การปรับตัว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            
  Key words : Tourism, Orientation, ASEAN Economic Community 
 • บทที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มูหามัด เต๊ะยอ และ มารีเย๊าะ มาแต)             
  คำสำคัญ : ความพึงพอใจ นักศึกษา คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2            
  Key words : Satisfaction, Students, Engineering Mathematics II
 • บทที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารการกีฬาในประเทศไทย (สุริยา ประดิษฐ์สถาพร และ ประชัน วัลลิโก)            
  คำสำคัญ : การสื่อสารการกีฬา การพัฒนาหลักสูตร ต้นแบบหลักสูตรสื่อสารการกีฬา นวัตกรรมการสื่อสาร            
  Key words : Sports Communications, Curriculum Development, Prototype Curriculum of Sports Communications, Innovative Communications 
 • บทที่ 6 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน M-learn รูปแบบเกมมัลติมีเดียสำหรับ iOS และ Android (ธงชัย  แก้วกิริยา)            
  คำสำคัญ : บทเรียน อีเลิร์นนิง เอ็ม-เลิร์นนิง ไอโอเอส แอนดรอยด์ อุปกรณ์มือถือ เกม            
  Key words : e-Learning, M-Learning, iOS, Android, Mobile phone, Games
 • บทที่ 7 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด (ทินกฤต  รุ่งเมือง)   
  คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เครือข่ายกิจกรรม ส่งเสริมเครือข่าย            
  Key words : Creative Tourism, Network of Activities, Enhancing the Network 
 • บทที่ 8 การปฏิวัติการเรียนรู้ (สมนัฎฐา ภาควิหก) 
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์วิจัยและพัฒนา