วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2557) อาเซียนภิวัตน์ : Aseanization

Thursday, 02.05.2015, 02:58am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 32  ฉบับที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2557) อาเซียนภิวัตน์ : Aseanization
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณธิการ 
 • บทที่ 1   ปัญหาและอุปสรรคบางประการของประชาคมอาเซียน ข้อสังเกตจากมุมมองของพื้นฐานการศึกษา (สุรชัย  โกศัยยะวัฒน์)
  คำสำคัญ : พื้นฐานการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ประชาคมอาเซียน 
  Key words : 
  Foundations of Education, Problems and Obstacles, ASEAN Community
 • บทที่ 2 ความเป็นประชาคมอาเซียนกับการอุดมศึกษาของไทย (อรุณ ขยันหา)
  คำสำคัญ : ประชาคมอาเซียน การอุดมศึกษาไทย 
  Key words :
  ASEAN Community, Thai Higher Education
 • บทที่ 3 ความตระหนักในการอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม (นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์ และ ภัสมะ เจริญพงษ์)         
  คำสำคัญ
   : AECAPT จริยธรรม การอุดมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ความยั่งยืน           
  Key words :
  AEC, APT, Ethics, Higher Education, Information Technology, Sustainability 
 • บทที่ 4 การพัฒนาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ในภูมิภาคอาเซียน           (วิโรจน์  วาทินพงศ์พันธ์)           
  คำสำคัญ
   : พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 การพัฒนากฎหมาย เจตนารมณ์ของกฎหมาย เกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด ระบบลดหย่อนผ่อนโทษ           
  Key words :
  The Trade Competition Act B.E. 2542 (1999), the development of law, the objective of law, the criteria of market dominant position, leniency program
 • บทที่ 5 อาเซียน : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สยาม อรุณศรีมรกต)           
  คำสำคัญ
   : กฎหมายสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน การจัดการสิ่งแวดล้อมในอาเซียน           
  Key words :
  Environmental Law, ASEAN Community, ASEAN Environmental Management
 • บทที่ 6 กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ระหว่างประเทศใน AEC และอัตราการสูบบุหรี่  (อนุเทพ  สุขศรีวงศ์)           
  คำสำคัญ
   : กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ อัตราการสูบบุหรี่           
  Key words :
  Laws control of tobacco, Smoking prevalence rate
 • บทที่ 7 การสื่อสารทางการเมืองในประชาคมอาเซียน  (นันทนา นันทวโรภาส)           
  คำสำคัญ
   : การสื่อสารทางการเมือง ประชาคมอาเซียน บรรทัดฐานของสื่อมวลชน เสรีนิยม ความรับผิดชอบต่อสังคม อำนาจนิยม เบ็ดเสร็จนิยม           
  Key words :
  Political Communication, ASEAN Community, Normative of Media Performance, Liberty, Social Responsibility, Authoritarian, Totalitarian 
 • บทที่ 8 วิถีชุมชนเครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก (พรรณี บัวเล็ก) 
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา