วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557) สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร : The Society of Information Technology

Tuesday, 10.28.2014, 04:52am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 32  ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557) สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร : The Society of Information Technology
 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ) [2-24]
  คำสำคัญ พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เฟสบุ๊คและผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค 
  Keywords : Behavior, Benefits and Impacts of Using Facebook
 • บทที่ 2 การสกัดหาตำแหน่งของหลอดเลือดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (ธีราพร สอดส่องกฤษ) [26-42]
  คำสำคัญ ภาพถ่ายจอประสาทตา การสกัดเส้นเลือด 
  Keywords : Retinal Image, Segmentation
 • บทที่ 3 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (พรเพ็ญ ไตรพงษ์) [44-62]
  คำสำคัญ พฤติกรรม ความพึงพอใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
  Keywords : Student’s Behavior, Student’s satisfaction, The Use of Information Technology in Teaching and Learning “Court Law” 
 • บทที่ 4 การถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในระดับชุมชน (ร่มพฤกษ์ เพิ่มเกียรติศักดิ์ สมถวิล วัลลิสุต พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ และ รังสิต สุวรรณมรรคา) [64-84]
  คำสำคัญ :  การถ่ายทอดความรู้ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ระดับชุมชน 
  Keywords : Knowledge Transfer, Organic Bead Fertilizer, Community Level
 • บทที่ 5 การควบคุมและติดตามยานพาหนะด้วยระบบ GPS โดยใช้โทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่าย GPRS/3G (ธงชัย แก้วกิริยา) [86-102]
  คำสำคัญ การคบคุมยานพาหนะ GPS โทรศัพท์มือถือ เครือข่าย GPRS 3G 
  Keywords : Control and Tracking Vehicles, Global Positioning System (GPS), Mobile Phone, GPRS, 3G 
 • บทที่ 6 การรับรู้และทัศนคติต่อแฟนเพจของผู้ใช้บริการ (ลัลน์ณอร  รัตนคงสวัสดิ์) [104-124]
  คำสำคัญ :  การรับรู้ ทัศนคติ ผู้ใช้บริการแฟนเพจ 
  Keywords : Perception, Attitude, Fan page Users
 • บทที่ 7 การพัฒนากระบวนความคิดกลุ่มเยาวชนผ่านนวัตกรรมการศึกษาด้วยเกมคอมพิวเตอร์หมากรุกไทย (พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ) [126-150]
  คำสำคัญ หมากรุกไทย  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) กระบวนความคิด นวัตกรรมการศึกษา  
  Keywords : Thai chess, Computer Assisted Instruction (CAI), System Thinking Process, Educational Innovation
 • บทที่ 8 วิจารณ์หนังสือ กรุณาทำสิ่งใหม่ (Winning at Innovation) (วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ) [152-159]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา