วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2555 ฉบับการเปิดเสรีอาเซียน : โอกาศ หรือ วิกฤต

Wednesday, 09.12.2012, 05:32am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2555 ฉบับการเปิดเสรีอาเซียน : โอกาศ หรือ วิกฤต

 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 การบริหารจัดการแรงงานของธุรกิจไทย ภายหลังพม่าปฏิรูปประเทศและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ์) [1-22]
  คำสำคัญ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การจัดการแรงงาน 
  Keywords :  ASEAN Economic Community (AEC); Labor Mobility; Labor Management
 • บทที่ 2 ภูมิภาคนิยมในเอเซียนตะวันออกเฉียงใต้ : การก่อตัวและพัฒนาการของอาเซียนและข้อถกเถียงทางทฤษฎี (เชษฐา  พวงหัตถ์) [23-52]
  คำสำคัญ ภูมิภาคนิยม การก่อตัว พัฒนาการ  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  Keywords : Regionalism ; Formation ; Development ; Southeast Asia
 • บทที่ 3 การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเสริมสร้างผู้สูงอายุไทยให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคม (พัชรี  ตันติวิภาวิน) [53-70]
  คำสำคัญ :  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเสริมพลังผู้สูงอายุไทย พลังทางเศรษฐกิจและสังคม 
  Keywords : ASEAN Economic community ; the Empowering of Thai Elderly ; Socio-Economics
 • บทที่ 4 การเปิดเสรีอาเซียน 2558 ในมิติของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล) [71-86]
  คำสำคัญ :  การเปิดเสรีอาเซียน การพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ 
  Keywords : ASEAN Free Trade Area ; Social Development ; Human Security
 • บทที่ 5 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน : ความเสี่ยงจากการแทรกแซงของชาติมหาอำนาจ (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม) [87-108]
  คำสำคัญ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ความเสี่ยง การแทรกแซงของชาติมหาอำนาจ 
  Keywords : ASEAN Security Community ; The risk ; The superpower countries’ interference
 • บทที่ 6 ประเทศไทยกับการเป็นประชาคมอาเซียน : โอกาสและความเสี่ยง (มธุภาณี  ไทยภักดี) [109-124]
  คำสำคัญ ประชาคมอาเซียน โอกาส ความเสี่ยง 
  Keywords : ASEAN Community ; Opportunity ; Risk
 • บทที่ 7 ทิศทางการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (e-Learning) ในอาเซียน (สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง) [125-148]
  คำสำคัญ การศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่ออิเลคทรอนิคส์ 
  Keywords : Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ; E-learning ; Information and Communication Technology (ICT)
 • บทที่ 8 เศรษฐกิจไทยกับอาเซียน : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอดีต-ปัจจุบัน (วิทยา  สุจริตธนารักษ์) [149-174]
  คำสำคัญ การค้า-การลงทุน ประเทศไทย อาเซียน 
  Keywords : Trade-investment, Thailand, ASEAN
 • บทที่ 9 การบริหารปกครองสาธารณะ : การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 (อุษณี มงคลพิทักษ์สุข) [175-188]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา