วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555 ฉบับการจัดการชุมชน : อัตลักษณ์ทางสังคม และ วัฒนธรรม

Monday, 09.10.2012, 05:32am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555 ฉบับการจัดการชุมชน : อัตลักษณ์ทางสังคม และ วัฒนธรรม

 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 วัดมอญจังหวัดราชบุรี : การจัดภูมิทัศน์และความหมายของอัตลักษณ์ชุมชน (วนิดา ตรีสวัสดิ์) [1-28]
  คำสำคัญ วัดมอญจังหวัดราชบุรี การจัดภูมิทัศน์ อัตลักษณ์ชุมชน 
  Keywords : Mon Temples in Ratchaburi province, Landscape designs and definitions, Community identity
 • บทที่ 2 ความเป็นท้องถิ่นกับวัฒนธรรมจีนที่เข้ามาในสังคมไทย กรณีศึกษารูปแบบประเพณีและคติความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างไทยกับจีน (กฤษฎา  แก้วเกลี้ยง) [29-58]
  คำสำคัญ วัฒนธรรมเก่า , วัฒนธรรมใหม่ , การผสมผสาน , ความเป็นท้องถิ่น ,ชุมชนท้องถิ่น 
  Keywords : Old culture ,  New culture ,  Integration ,  Localization ,  Local community
 • บทที่ 3 การจัดการและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (กุลชลี พวงเพ็ชร์ และคณะ) [59-78]
  คำสำคัญ การจัดการ การมีส่วนร่วม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน 
  Keywords : Management, Participation,Cultural Tourism Resources, Thai Phuan Nationality
 • บทที่ 4 บทบาทของรัฐ ทุน แรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษา บันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างเกาหลีใต้กับไทย (ดวงฤทัย สังข์ทอง) [79-96]
  คำสำคัญ การเข้าสู่ความเป็นสากลของรัฐ, กระแสทุนนิยม, โลกาภิวัตน์, การพัฒนาทางเศรษฐกิจ, การแทรกแซงของรัฐ, รัฐเป็นผู้นำการพัฒนา, บันทึกความเข้าใจ 
  Keywords : Internationalization of the State, Capitalist, Globalization, Economic Development, State Intervention, Development State, Memorandum of Understanding (MOU)
 • บทที่ 5 แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา (ธมกร  ธาราศรีสุทธิ) [97-116]
  คำสำคัญ กลยุทธ์การตลาด, ความพึงพอใจการใช้บริการ, สถานีบริการน้ำมันที่พักริมทางหลวง 
  Keywords : Maketing  Straregy, Service Satisfaction, Higway Rest Area Gas Stations
 • บทที่ 6 รูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่พักริมทางหลวงที่มุ่งสู่ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน (อนุชา กันทรดุษฎี) [117-140]
  คำสำคัญ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, ผลกระทบทางสังคม, ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  Keywords : Economic Impact, Social Impact, Environmental Impact, Tourism Development
 • บทที่ 7 วิจารณ์หนังสือ -วรรณกรรมปริทรรศน์และการสังเคราะห์ความรู้ สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย (นงนุช  ศรีสุข) [141-153]  
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา