วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2553 ฉบับโลกาภิวัฒน์กับการพัฒนา

Wednesday, 04.20.2011, 05:23am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2553 ฉบับโลกาภิวัฒน์กับการพัฒนา

 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 การเมืองของชาติกำลังพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ (เชษฐา พวงหัตถ์) [7-77
  คำสำคัญ ความด้อยพัฒนา, การพัฒนาทางเศรษฐกิจ, ทฤษฎีความทันสมัย, ทฤษฎีพึ่งพา, ความขัดแย้ง, ชาติพันธุ์, การแทรกแซงทางการเมือง, รัฐเข้มแข็ง, รัฐล้มเหลว 
  Keywords : Underdevelopment, Economic Development, Modernisation Theory, Dependency Theory, Conflict, Ethnicity, Political Intervention, Strong State, Failed State 
 • บทที่ 2 แนวคิดอนาธิปไตย กับขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์ (บาร์บารา เอฟสตีน ผู้เขียน) (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม) [ 79-105]
  คำสำคัญ แนวคิดอนาธิปไตย ขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์ 
  Keywords : Anarchism ;  Anti-Globalization Movement
 • บทที่ 3 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาแบบสหวิทยาการหรือแบบองค์รวม (ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ) [107-132]
  คำสำคัญ สหวิทยาการ, องค์รวม, โลกาภิวัตน์  
  Keywords : globalization, holism, interdisciplinary
 • บทที่ 4 ประสิทธิผลองค์การ : ปฏิบทแห่งมโนทัศน์ (พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ) [133-182]
  คำสำคัญ ประสิทธิผล, ประสิทธิผลองค์การ, ฐานคติของประสิทธิผลองค์การ, แนวคิดประสิทธิผลองค์การ, ตัวแบบกระบวนการภายใน, ตัวแบบระบบเปิด, ตัวแบบมนุษย์สัมพันธ์, ตัวแบบเป้าหมายเชิงเหตุผล 
  Keywords : Concepts of Effectiveness , Assumption of Effectiveness , Definition of Effectiveness , Effectiveness , Competing Values Framework (CVF) , Competing Values Approach (CVA) , Internal Pro cess Model , Human Relations Model , Open System Model , Relational Goal Model
 • บทที่ 5 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย (โอฬาร  ถิ่นบางเตียว) [183-209]
  คำสำคัญ :  โครงสร้างอำนาจทางการเมือง, กลุ่มชนชั้นนำท้องถิ่น, เครือข่ายอุปถัมภ์,ธุรกิจการเมือง 
  Keywords : political power structure, local elite groups, patronage networks, political business
 • บทที่ 6 บทบาททางการเมืองของชนชั้นกลางไทยในขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายใต้ระบอบทักษิณ (อัสมา  หวังกุหลำ)  [211-249]
  คำสำคัญ ชนชั้นกลาง, ขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, ระบอบทักษิณ 
  Keywords : Middle Class, People’s alliance for Democracy (PAD), Thaksin’s Regime
 • บทที่ 7 วิจารณ์หนังสือ COLLAPSE (JARED DIAMOND ผู้เขียน) (เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ) [253-257]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา