วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2554 ฉบับสังคมไทย : วาระอาเซียน

Monday, 07.16.2012, 05:14am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2554 ฉบับสังคมไทย : วาระอาเซียน

 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 วิถีอาเซียนกับการจัดตั้ง AFTA (สุวิชา  เป้าอารีย์) [1-21]
  คำสำคัญ อาเซียน, วิถีอาเซียน, เขตการค้าเสรีอาเซียน 
  Keywords : 
  ASEAN Way, AFTA establishment
 • บทที่ 2 CSR@AC: บทบาทเชิงกลยุทธ์ของซีเอสอาร์ในประชาคมอาเซียน (พิพัฒน์  นนทนาธรณ์) [23-52]
  คำสำคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ประชาคมอาเซียน ซีเอสอาร์อาเซียน 
  Keywords : Corporate Social Responsibility, ASEAN Community, CSR ASEAN
 • บทที่ 3 ภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออก: บทนำว่าด้วยทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาภูมิภาคนิยม (เชษฐา  พวงหัตถ์) [53-110]
  คำสำคัญ ภูมิภาคนิยม, ทฤษฎีการบูรณาการระหว่างประเทศ 
  Keywords : regionalism; regionalization; classic regionalism theory; new regionalism theory; international political economy theories
 • บทที่ 4 ประเทศไทยในยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียอาคเนย์ พ.ศ.  2516 – 2519 (จิติยา พฤกษาเมธานันท์  และ กุลลดา เกษบุญชู มี้ด) [111-138]
  คำสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สหรัฐอเมริกา, การสิ้นสุดสงครามเวียดนาม, การถอนทหารสหรัฐฯ ออกจากประเทศไทย 
  Keywords : Thai – US relations, End of Vietnam War, US force withdrawal from Thailand
 • บทที่ 5 เขตอิทธิพลของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ (ฑภิพร สุพร  และ ภูวิน บุณยะเวชชีวิน) [139-170]
  คำสำคัญ เขตอิทธิพล, ข้อพิพาททะเลจีนใต้, ฟิลิปปินส์, จีน, สหรัฐอเมริกา 
  Keywords : 
  spheres of influence, South China Sea dispute, Philippines, China, United States
 • บทที่ 6 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21 (21ST CENTURY ASIAN FAMILY) (บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ) [171-183]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา