วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554 ฉบับการเสริมสร้างคุณภาพสังคมของชุมชน

Sunday, 07.15.2012, 05:14am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554 ฉบับการเสริมสร้างคุณภาพสังคมของชุมชน

 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 บทบาทของกิจกรรมร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพสังคมในชุมชนชนบทไทย : วิเคราะห์กรณีของ 2 ชุมชนในภาคใต้ (อาแว  มะแส) [9-38]
  คำสำคัญ คุณภาพสังคม การทำกิจกรรมร่วม ชุมชนชนบทไทย 
  Keywords : social quality, collective action, Thai rural community
 • บทที่ 2 บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ : ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยในจังหวัดนราธิวาส (เนาวรัตน์  พลายน้อย) [39-63]
  คำสำคัญ บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ : ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยในจังหวัดนราธิวาส 
  Keywords : southern border provinces, reproductive health ,making motherhood safer
 • บทที่ 3 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน : ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการยอมรับของผู้สอนและการจัดการเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษา (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์ และ ปิยพจน์  ตัณฑะผลิน) [65-88]
  คำสำคัญ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน, การยอมรับของผู้สอน 
  Keywords : blended/hybrid learning, instructor’s adoption
 • บทที่ 4 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาชุมชนเพื่อส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนรู้ในระดับชุมชน : ทดลองนำเสนอบทสังคมวิธีใช้เว็บบล็อก gotoknow.org ของเครือข่ายเวทีคนหนองบัว นครสวรรค์ (วิรัตน์  คำศรีจันทร์) [ 89-123]
  คำสำคัญ เทคโนโลยีการศึกษาชุมชน, เวทีคนหนองบัว, กระบวนการเรียนรู้ชุมชน 
  Keywords : Community-Based Educational Technology, Nong Bua Forum, educational technology
 • บทที่ 5 ความมั่นคงทางการเงินกับความมั่นคงของชุมชน : เรื่องย้อนแย้งที่ต้องพิจารณาขององค์กรการเงินฐานราก (วีรบูรณ์  วิสารทสกุล) [125-143]
  คำสำคัญ :  ตัวชี้วัด 2 มิติ ,องค์กรการเงินชุมชนฐานราก 
  Keywords : double-bottom line indicators ,community based micro-finance organization
 • บทที่ 6 ภูหินร่องกล้าในสมรภูมิความทรงจำ : จาก “ฐานที่มั่น” ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) กลายเป็น “อุทยานแห่งชาติ” ของรัฐไทย (พ.ศ. 2527-2546) (กำพล  จำปาพันธ์) [145-195]
  คำสำคัญ ความทรงจำ ฐานที่มั่น ภูหินร่องกล้า 
  Keywords : memory , the stronghold , Phu Hin Rong Kla
 • บทที่ 7 ต่าง – นายฮ้อย (สมชาย  นิลอาธิ) [197-234]
  คำสำคัญ นายฮ้อย, ต่าง, กองเกวียน,  เส้นทาง,  ช่องทางตลาดวัว ควาย 
  Keywords : Mr.Hoi, caravan, route, the cattle market
 • บทที่ 8 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) : The Art of Happiness in a Troubled World (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม) [ 235-249]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา