วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2552 ฉบับความขัดแย้ง กฎหมาย และเศรษฐกิจการเมือง

Tuesday, 06.30.2009, 05:08am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2552 ฉบับความขัดแย้ง กฎหมาย และเศรษฐกิจการเมือง

 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1   เปิด MOU 2543 - ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน์ [p1-30
  คำสำคัญ เอ็มโอยู ไทย-กัมพูชา  
  Keywords : MOU Thailand-Cambodia
 • บทที่ 2    การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา กรอบแนวคิด ความสำคัญ และความท้าทาย-รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย [p31-60]
  คำสำคัญ การจัดการ ความขัดแย้ง  
  Keywords : Management  Conflict
 • บทที่ 3    หมายจับ...จับอย่างไร..? จึงจะชอบด้วยกฎหมาย..! -อาจารย์สุชาย จอกแก้ว [p61-80
  คำสำคัญ หมายจับ 
  Keywords : warrant of arrest
 • บทที่ 4    พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค: เปิดมิติใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภค - ดร.ธนกร วรปรัชญากูล [p81-94]
  คำสำคัญ การคุ้มครองผู้บริโภค 
  Keywords : Consumer Protection
 • บทที่ 5    การเป็นสถาบันของความขัดแย้งด้านแรงงานในประเทศไทย - รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม [p95-130]
  คำสำคัญ ความขัดแย้ง แรงงาน 
  Keywords : Conflict  Labour
 • บทที่ 6    เศรษฐกิจการเมืองทุนนิยม ‘แบบขงจื้อ’กับการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย:การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ - อาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์ [p131-176]
  คำสำคัญ เศรษฐกิจการเมือง ทุนนิยม การพัฒนา ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
  Keywords : The political economy: capitalisms: Development: NICs
 • บทที่ 7    สงครามเพื่อความมั่งคั่ง (The War for Wealth) - ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข [p177-187] (ผู้วิจารณ์หนังสือ)
  คำสำคัญ : ความมั่งคั่ง 
  Keywords :  Wealth
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: